26. janvārī notiks Preiļu novada domes sēde

26.01.2012.

2012. gada 26. janvārī plkst. 15:00 Preiļu novada domes sēžu zālē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi) notiks Preiļu novada domes sēde.


Darba kārtība:


1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:


1.1. Par Preiļu novada 2012.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījumu.
1.2. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības  „ES 1”  rēķinu apmaksu.
1.3. Par daudzdzīvokļu  mājas Daugavpils ielā  42, Preiļos apsaimniekošanas
maksu 2012.gadā.
1.4. Par saistošo noteikumu  „Par nekustamā īpašuma nodokli Preiļu novadā
2012.gadā” apstiprināšanu.
1.5. Par telpu iznomāšanu biedrībai  „Sabiedriskais centrs „Līči”.
1.6. Par telpu iznomāšanu Latgales Vecticībnieku biedrībai.
1.7. Par telpu apakšnomas līguma slēgšanu.
1.8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.
1.9. Par nomas maksas paaugstināšanu.
1.10. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  komiteja:
1.10.1. Par brīvpusdienu  piešķiršanu.
1.10.2. Par Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku.
1.10.3. Par pansionāta „Preiļi”  štatu saraksta papildināšanu.
1.11. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jaunatnes ielā ielā 4-13,  Preiļu novada
Preiļu pagasta, Līčos atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1.12. Par grozījumiem Nr.8 „Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada 2011.gada pamatbudžetu”.


2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS  SĒDES JAUTĀJUMI:


2.1. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.2. Par atteikumu  no sociālās dzīvojamās platības.
2.3. Par atteikumu no pašvaldības dzīvojamās platības.
2.4. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.5. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.6. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.7. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.8. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.
2.9. Par apakšīres līguma noslēgšanu. 
2.10..  Par saistošo noteikumu „Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 2011/01 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā”” apstiprināšanu.
2.11. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 2011/02 „Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”” apstiprināšanu.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:
 
3.1. Par aglomerācijas robežu noteikšanu.
3.2. Par autoceļa posma pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
3.3. Par pagasta konsultatīvās valdes nolikuma apstiprināšanu.
3.4. Par  adreses piešķiršanu.
3.5. Par zemes iznomāšanu.
3.6. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.7. Par  atteikšanos no zemes.
3.8. Par projekta LLIV-281„Ilgtspējīga sadarbība „Baltais putns” starp Augšzemi (Lietuva) un Latgali”” („Baltais putns”).
3.9. Par projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” („MOVE FOR LIFE”) realizēšanu.Novada domes priekšsēdētājs                             Aldis Adamovičs


 

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2012.