Biznesa seminaru centrs piedāvā: Semināru un meistarklašu cikls BIZNESA ATTĪSTĪBAS KREATĪVAIS MODELIS: kā pārspēt savu konkurentu jau rīt

05.01.2012.

Norises laiks: 2012. gada janvāris – februāris, sākums jau 11. janvārī
Norises vieta: Rīgas centrs


Lektors: Jānis Roze, biznesa psihologs, uzņēmumu vadības konsultants
Dr.psych. zinātniskā grādā pretendentam Jānim Roze ir ilgu gadu pieredze dažādu tēmu pasniegšanā, starp tām – Ilgtspējīga organizācijas stratēģija, Personāla novērtēšana un motivācija, Līderība, Komandas izveide un vadība, Organizācijas kultūra, Apmācība organizācijā, Kreativitātes un inovāciju veicināšana un ieviešana organizācijā. Iedziļināšanās šajās tēmās (strādājot par lektoru RPIVA un TURĪBA ar dažādām mērķauditorijām, tostarp, ārzemju studentiem; veicot pētījumus; adaptējot personāla novērtēšanas metodikas un izveidojot savas, piem., motivācijas noteikšana, Vadītāja kreatīvā līderība), ļauj Jānim Roze redzēt situāciju organizācijā kopumā un dažādu faktoru mijiedarbībā (stratēģijas, motivācijas, organizācijas kultūras utt.). Jānis Roze ir strādājis ar tādiem uzņēmumiem kā PricewaterhouseCoopers, DNet IT risinājumi, CityNet, Latvijas komandu bobslejā, u.c.


Dalībnieki/mērķauditorija:
Uzņēmumu īpašnieki un menedžments, pārdošanas un mārketinga speciālisti, studenti, citi interesenti


Ir iespēja apmeklēt katru semināru (no piecu semināru cikla) atsevišķi, tikai par Ls 79,50 + PVN vai pieteikties visam piecu semināru ciklam un gūt pilnvērtīgas zināšānas, tikai par Ls 238,50 + PVN – divus seminārus apmeklējot PAR BRĪVU!


Interneta izdevuma “Nodokļi un Komercija” 12 mēnešu abonements Ls 84 vērtībā – PAR BRĪVU!


Uzņēmumam iespēja izvietot reklāmu lietišķa satura interneta portālos Ls 100 vērtībā – PAR BRĪVU!


MĒRĶIS
Mūsdienu organizācijām nākas nemitīgi mainīties, reaģējot uz patērētāju prasībām un jaunu tehnoloģiju parādīšanos. Starptautiskajos pētījumos tiek norādīts, ka tās organizācijas, kuras ir kreatīvas un pielieto inovācijas, pat krīzes laikā attīstās un palielina peļņu (European Innovation Scoreboard, 2010). Semināra cikla mērķis ir ļaut tā dalībniekiem pilnveidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai realizētu sekmīgu un kreatīvu, uz panākumiem orientētu uzņēmuma vadības modeli: prasmes izvērtēt sevi un pilnveidot uzņēmuma vadības, pārdošanas un mārketinga meistarību, zināšanas par klientu psiholoģiskajām īpatnībām, prasmes vadīt procesus, pārvarot šķēršļus, veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem un komandu.


DARBA METODIKA
Biznesa izglītības centrs “Biznesa semināri” sadarbībā ar pazīstamo biznesa psihologu un uzņēmumu attīstības konsultantu Jāni Rozi izveidojis īpašu, unikālu kursu ciklu, kas ietver piecus dažādus seminārus un meistarklases, un lieti noderēs jebkuram uzņēmumam, kas vēlas paaugstināt konkurētspēju, kļūt efektīvāks un piedzīvot straujāku attīstību. Kurss piedāvā iepazīties ar tādiem tematiem kā “Kreativitāte pārdošanā”, “Efektīvā kreatīvā līderība”, “Psiholoģija mārketingā – kreatīvs ceļš uz klientu prātiem”, “Mērķtiecīgs un uz sasniegumiem orientēts personāls – mūsdienu motivācijas paņēmieni”, un “Iebildumu apstrādes meistarība pārdošanā”, kā arī apmeklēt katram semināram atbilstošu meistraklasi: Kreatīvās pārdošanas meistarklase, Radošās līderības meistarklase, Mārketinga meistarklase un konsultācijas, Personāla motīvu noteikšana, motivēšanas un motivācijas koriģēšanas meistarklase un Iebildumu apstrādes meistarklase.


11. janvāris
Seminārs “Kreatīvā pārdošana – ceļš uz ilgtspējīgas organizācijas veiksmes stāstu” pl. 10:00 – 14:00 + kreatīvas pārdošanas meistarklase pl. 14:30 – 16:00


18. janvāris
Seminārs “Efektīvā kreatīvā līderība” pl. 10:00 – 14:00 + radošās līderības meistarklase pl. 14:30 – 16:00


25. janvāris
Seminārs “Psiholoģija mārketingā – kreatīvs ceļš uz klientu prātiem” pl. 10:00 – 14:00 + mārketinga meistarklase un konsultācijas pl. 14:30 – 16:00


1. februāris
Seminārs “Mērķtiecīgs un uz sasniegumiem orientēts personāls – mūsdienu motivācijas paņēmieni” pl. 10:00 – 14:00 + personāla motīvu noteikšanas, motivēšanas un motivācijas koriģēšanas meistarklase pl. 14:30 – 16:00


8. februāris
Seminārs “Iebildumu apstrādes meistarība pārdošanā” pl. 10:00 – 14:00 + Iebildumu apstrādes meistarklase pl. 14:30 – 16:00


Semināru satura izklāsta detalizēts apskats:


11. janvāris
Seminārs “Kreatīvā pārdošana – ceļš uz ilgtspējīgas organizācijas veiksmes stāstu”


Pārdošanai ir svarīga vieta organizācijas ilgtspējībā – no pārdevēju profesionālās kompetences ir atkarīgi arī organizācijas panākumi. Lai pārdošanas process būtu mērķtiecīgs un rezultatīvs, pārdevējam jāprot:


1) izvērtēt klients (lai tā būtu privātpersona vai organizācija), piemeklējot viņam adekvātāko pieeju,
2) izveidot un noturēt ilgtermiņa attiecības ar klientu,
3) mācoties no savām kļūdām un panākumiem, profesionāli pilnveidoties.


1. Paņēmieni pozitīvu attiecību izveidē ar klientu


Efektīvās pārdošanas stratēģija – apmierināts klients iesaka pārdevējam savus sadarbības partnerus.
Pirmais kontakta izveide izmantojot telefonsarunu.
Pirmā kontakta norises plānošana un realizēšana, kas nosaka tālāko attiecību ar klientu izveidi.
Jautājumi, kas palīdz izprast klienta īstos nodomus, vēlmes un motivāciju.
Netiešās ietekmes paņēmieni.
Pārdevējs un klients pārdošanas procesā: grūtības un veiksmes stāsti.
Darbs ar organizācijām, t.sk. sakaru veidošana.


2. Lojālie klienti


Noturīgu attiecību ar klientu veidošanas paņēmieni.
Pēcpārdošanas paņēmieni.


3. Grūtie klienti


– Paņēmieni sevis noskaņošanai, kas novērš klienta negatīvo noskaņojumu.
– Grūto klientu klasifikācija.
– Vārdi, kurus nevar izmantot pārrunās un to aizvietošana.
– Kļūdas, kuras visbiežāk pieļauj pārdevēji.
– Pārrunu specifika.
– Darbs ar iebildumiem.
– Pārrunu nobeigums – dažādi paņēmieni pārrunās par cenu un līguma parakstīšanā.


4. Jautājumi, atbildes, konsultāciju iespējas


18. janvāris
Seminārs “Efektīvā kreatīvā līderība”


Semināra mērķis ir veicināt vadītāju (menedžeru) izpratni par inovāciju un kreativitātes nozīmi organizācijā un to attīstības iespējām savā nodaļā (departamentā, organizācijā utt.). Nodarbību laikā dalībnieki apgūs dažādus paņēmienus, kā var kreatīvi risināt dažādus uzdevumus. Šos paņēmienus varēs pielietot gan darbā, gan ikdienas dzīvē, un, apmācot savas nodaļas biedrus – varēs nozīmīgi attīstīt nodaļas efektivitāti.


1.Mūsdienu līderība


Mūsdienu veiksmīgas organizācijas saprot, ka ir jāizvēlas un jāatlasa izglītoti speciālisti. Savukārt, lai izmantotu šo speciālistu potenciālu, nepieciešams izmantot mūsdienu vadības paņēmienus. Svarīgi arī pašam būt radošam pieņemot lēmumus.


Ar ko atšķiras līderis no kreatīvā līdera;
Izcilu līderu piemēri – ko viņi dara savādāk;
Darbs vai hobijs – vai var apvienot un baudīt darba procesu?
Organizācijas veiksmes stāsts – kreativitātes un inovāciju pielietošana;
Sapulce ir rutīna? – nē – radoša! Bez prāta vētras, mūsdienu vadībā var pielietot dažādus paņēmienus, tad sapulces būs radošas un efektīvas!
Vai mēs esam kreatīvi? –Esam! Paņēmieni, kas palīdz uzlabot kreatīvo sniegumu.


2.Radoša komanda


Daudzi runā – „mēs esam komanda!”, bet pa īstam tikai nedaudzas komandas rīkojas kā komandas, kurās ir saskaņa, motivācija sasniegt un radoši risināt uzdevumus.
Mūsdienu efektīva komanda – kāda tā ir?
Darbinieku kreativitātes veicināšanas pasākumi;
Efektīva vadība. Netiešās ietekmes paņēmieni, kas neizraisa darbinieku pretestību, bet padara darbiniekus mērķtiecīgākus un radošākus;
Motivācijas paņēmieni – kā celt darbinieka sniegumu;
Kreatīvas vides pamatelementi un nosacījumi;


Ieguvums no piedalīšanās seminārā:


Apzināties savu līderības potenciālu;
Apgūt jaunus kreativitātes paņēmienus;
Apgūt metodes, ka veidot kreatīvu komandu;
Apgūt jaunus motivācijas paņēmienus.


25. janvāris
Seminārs “Psiholoģija mārketingā – kreatīvs ceļš uz klientu prātiem”


Organizācijas izdzīvošana un attīstība ir atkarīga no tā, cik veiksmīgi organizācija virzās uz savu mērķi, apvienojot visus savus resursus un spēkus. Tomēr ir viens faktors, kas šīs pūles var padarīt bezjēdzīgas vai otrādi – veiksmīgas, tas ir – klients! Mārketinga māksla ir spēja atrast vajadzīgās atslēgas klienta prātam. Bieži uzņēmumi zaudē līdzekļus, veidojot reklāmas kampaņas – interesantas, pamācošas, bet nenodrošinot galveno – klienta vēlmi to pirkt! Lai nokļūtu klienta prātā, ir svarīgi saprast klienta psiholoģiju – uztveres, bailes un izvēles specifiku.
Semināra mērķis ir izprast klienta uztveres īpatnības, iepazīties ar labām praksēm un ievingrināšanās savu stipro pušu pozicionēšanā.


1. Diferencēšanās – ceļš uz klienta prātu


Cīņa par klienta prātu mūsdienu tirgū;
Veiksmīgas diferencēšanās priekšrocības;
Diferencēšanās kā stratēģijas elements;
Kreativitāte mārketingā – pasaules veiksmīgāko organizāciju labās prakses;


2. Cilvēku uztveres īpatnības, kas ietekmē viņu izvēli


Jaunas informācijas uztveres īpatnības;
Preces uztvere, kādas ir cilvēku šaubas, izvēloties preci;
Iemesli, kāpēc cilvēki iziet no fokusa.


3. Sava unikālā ceļa uz klienta prātu izveide


Savu stipro/vājo pušu noteikšana;
Izpētes veikšanas paņēmieni, noskaidrojot konkurenta vājo/stipro pušu noteikšana, klienta iebildumu un vēlmju noteikšana;
Pircēju uzmanības piesaistes paņēmieni;
Diferenciācijas paņēmieni;
Laba prakse un paņēmieni, ko izmanto dažādas organizācijas savas nišas un pozīciju nostiprināšanā.
Savas organizācijas pozicionēšanas paņēmieni, spēlējot pret spēcīgākajiem konkurentiem;


Ieguvumi no piedalīšanās seminārā:


Informācija par veiksmīgo uzņēmumu labākajām praksēm;
Izpratne par klienta psiholoģiju;
Savas organizācijas pozicionēšanas ceļa nospraušana.


Semināru vada viens no pieredzējušākajiem uzņēmumu vadības konsultantiem, biznesa psihologs Jānis Roze. Par semināra apmeklējumu tiek izsniegta apliecība.


Katram semināra apmeklētājam – “Nodokļi un Komercija” abonements (Ls 84,- vērtībā) uz 12 mēnešiem – PAR BRĪVU!


Semināru cikla dalībniekiem iespēja izvietot reklāmu interneta portālos lietišķa satura interneta portālos Ls 100 vērtībā – PAR BRĪVU


Ir iespēja apmeklēt katru semināru (no piecu semināru cikla) atsevišķi, tikai par 79.50 LVL + PVN vai pieteikties visam semināru ciklam un gūt pilnvērtīgas zināšānas, tikai par 238.50 LVL + PVN – divus seminārus apmeklējot bez maksas.


Semināra norise no pl.10 – 14:30, ar divām kafijas pauzēm


Diāna Rudzīte
“Biznesa semināri”
kursu un semināru vadītāja
Tālrunis 20355559
info@biznesaseminari.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 05.01.2012.