Aktuālie projektu konkursi – izmantojiet iespējas!

05.01.2012.

1. Nodarbinātības Valsts aģentūra uzsāk pasākuma „Komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana” īstenošanu.
Pieteikšanās notiks divos posmos. Līdz 2012.gada 7.februārim dalībai pasākumā NVA aicina pieteikties tos NVA reģistrētos bezdarbniekus, kuri vēlas patstāvīgi izstrādāt biznesa plānus un līdz 2012.gada 8.martam iesniegt tos savā NVA filiālē.
Pieteikties var bezdarbnieki, kuri:
1)ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības jomā vai citās pielīdzināmās jomās;
2) ir apguvuši profesionālās izglītības programmu, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā;
3) ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā;
Noslēdzot līgumu ar NVA, bezdarbniekam ir tiesības saņemt:
· konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā (20 konsultācijas);
· komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – ne vairāk kā 2000 Ls atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
· mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) – valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā.
Pasākumā 2012.gada sākumā plānots iesaistīt 300 bezdarbniekus, no kuriem 250 saņems konsultācijas biznesa plāna izstrādei, 50 varēs iesniegt patstāvīgi izstrādātus biznesa plānus. Atbalstu plānots sniegt 100 labāko biznesa plānu īstenošanai.
Papildus informācija http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=311#komerc
 
2. Izsludināta „Klasteru programma”
Projektu pieņemšana notiek no 2012.gada 10.janvāra līdz 2012.gada 9.martam (ieskaitot).
Mērķis – Veicināt nozares savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību, tādejādi veicinot nozaru un komersantu konkurētspējas celšanu, eksporta apjomu palielināšanu, inovācijas un jaunu produktu veidošanos.
Projekta iesniedzējs – biedrības un nodibinājumi. Sadarbības partneri:
· Vismaz 20 Latvijā reģistrēti komersanti*.
· Vismaz 1 izglītības un pētniecības institūcija.
· Citi sadarbības parteri – juridiskas personas.
* komersantos kopējais strādājošo skaits ir vismaz 200 darbinieku un komersantu kopējais apgrozījums vidēji pēdējo trīs gadu laikā ir vismaz 30 miljonu latu gadā
Finansējums:
· Maksimālais atbalsts vienam klasterim – 300 000 LVL.
· Maksimālais atbalsts vienam sadarbības partnerim – 10 000 LVL.
· Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem
· Atbalsta intensitāte:
 o klastera darbības aktivitātēm – 90%;
 o klastera pakalpojumu nodrošināšana sadarbības partneriem – 85%.
Atbalstāmās darbības balstītas uz klastera darbības vidēja termiņa stratēģiju
Papildus informācija – LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā Pērses ielā 2 (1.stāvā), Rīgā, Tālrunis: 67039499
E-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv  www.liaa.gov.lv sadaļā ES fondi


3. “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”
Līdz 2012.gada 1. februārim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pagarina projektu pieņemšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursā „Siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”.
To paredz VARAM izstrādātie Ministru kabineta noteikumi„Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošo tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana””.
Noteikumos ir veikti arī citi grozījumi
Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu īstenošanu Latvijā.
Finansējuma saņēmēji: tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātās publiskās personas vai arī komersanti.
Vienam projektam atvēlētais minimālais finansējums ir 3 000 latu,  maksimālais – 250 000 latu.
Papildus informāciju skatīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) mājas lapā www.vidm.gov.lv > Klimata pārmaiņu finanšu instruments.
 
4. Izsludināts Latvijas Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss.
Līdz 27. janvārim pulksten 12 00 (sūtot pa pastu – pasta zīmogs 23.01.2012.) VKKF pieņem projektus kultūras projektu konkursā: Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras nozarēs, iespējams iesniegt arī starpdisciplinārus projektus.
Konkursa nolikumā ir izmaiņas (Literatūras nozarē un Tradicionālās kultūras nozarē).
 Projektu konkursā projekta pieteikumus var iesniegt gan fiziskas personas, gan juridiskas personas.
Sīkāku informāciju par projektu konkursiem un pieteikuma veidlapas var atrast VKKF mājas lapā internetā (http://www.vkkf.lv) vai VKKF birojā Rīgā, Vīlandes ielā 3 (3. stāvā), tālrunis 67503177, e-pasts kkf@kkf.lv.
 
5. Izsludināts projektu konkurss ES programmas DAPHNE III ietvaros
Mērķis: novērst un apkarot vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, un aizsargāt cietušos un riska grupas.
Finansiālo atbalstu var saņemt multinacionālie projekti, ko īsteno vismaz 2 dažādu dalībvalstu organizācijas un kuru ilgums nepārsniedz 24 mēnešus.
Kopējais pieejamais finansējums: 25831000 EUR.
Projektu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 29.marts.
Projektu ieteicamas tēmas:
° No vardarbības cietušo tiesības;
° Ar tradicionālām kaitīgām praksēm saistīta vardarbība;
° No vardarbības cietušie bērni un bērni vardarbības veicēji;
° Programmas un palīdzība vardarbības veicējiem;
° Speciālistu, kuri saskārās ar vardarbības upuriem, apmācību programmas;
° Cietušo atbalsts viņu neatkarības veicināšanai;
° Vardarbība medijos, īpaši vardarbība saistībā ar jaunām tehnoloģijām.
Varat pieteikties, ja:
° esat publiska vai privāta bezpeļņas organizācija (nevalstiskās organizācijas), vai cita bezpeļņas institūcija (pašvaldība, universitāte, pētījuma centrs), kas darbojas, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, aizsargātu pret šādu vardarbību, sniegtu atbalstu cietušajiem, īstenotu mērķtiecīgas darbības, mudinot atteikties no vardarbības vai palīdzot mainīt attieksmi un izturēšanos pret neaizsargātām grupām un vardarbībā cietušajiem;
° jums ir vismaz divi sadarbības partneri attiecīgajā sfērā, vismaz divās valstīs, kurām ir saistoša programma Daphne:
° Eiropas Savienības dalībvalstīm;
° Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas (EFTA) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEA)valstīm;
° kā arī Turcijai.
Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātā:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/daphne_call_for_proposals_action_grants_2011_2012_en.htm
 
6. Izsludināts 2012.gada pieteikumu konkurss jaunajā Nordplus programmā
Ziemeļu Ministru padome ir apstiprinājusi Nordplus ietvarprogrammas turpinājumu nākamajiem pieciem gadiem. No 2012. līdz 2016.gadam Nordplus ietvarprogrammas iesākto turpinās Nordplus programma.
Tā turpinās atbalstīt sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm. Programma veicinās kvalitāti un jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās, veicinot dažādus apmaiņu veidus, projektus un sadarbības tīklus. Kopējais Nordplus programmas budžets 2012.gadam ir apmēram 9 miljoni eiro.
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus Nordplus programmas piecās apakšprogrammās: Nordplus Jauniešu, Augstākās, Pieaugušo izglītības un Horizontālajā programmās, kā arī Latvijai jaunā apakšprogrammā – Ziemeļvalstu valodu programmā. Visām sadarbības aktivitātēm ir jābalstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstu izglītības iestādēm un organizācijām, kā arī jāatbilst Nordplus programmas rokasgrāmatā noteiktajiem programmas galvenajiem mērķiem.
Nordplus rokasgrāmata (2012-2016): [nordplus_handbook.pdf] Pieteikumu iesniegšanas termiņš visām Nordplus programmas apakšprogrammām – 2012.gada 1.marts
Nordplus Jauniešu programma
° Stiprina un attīsta sadarbību dalībvalstu skolu izglītības jomā, kā arī atbalsta pirmsskolas iestāžu, pamatskolu un vidusskolu (vispārizglītojošo un profesionālo) sadarbības tīklus.
° Veicina mācīšanās un mācību kvalitātes uzlabošanu, radošuma un jauninājumu attīstību, kā arī stiprina saikni starp skolu izglītību un darba dzīvi.
° Atbalsta mobilitātes, kas sniedz ieguldījumu Ziemeļvalstu valodu izplatīšanā.
Nordplus Augstākās izglītības programma
° Sniedz ieguldījumu dalībvalstu augstākās izglītības iestāžu sadarbībā un sadarbības tīklu izveidē studentu un akadēmiskā personāla apmaiņai, pieredzes, labākās prakses un inovatīvu rezultātu izplatīšanai.
° Sniedz ieguldījumu augstākās izglītības iestāžu un citu augstākās izglītības jomā strādājošu iestāžu vai organizāciju sadarbības veicināšanā, īpaši stiprinot saikni starp augstāko izglītību un darba dzīvi.
Nordplus Pieaugušo izglītības programma
° Sniedz ieguldījumu sadarbībā un sadarbības tīklu izveidē starp pieaugušo izglītībā iesaistītām iestādēm (izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, organizācijām, t.sk. nevalstiskajām organizācijām).
° Atbalsta mobilitātes un projektus, kas veicina kvalitātes un jauninājumu attīstību visā pieaugušo izglītībā.
Nordplus Horizontālā programma
° Veicina sadarbību starp izglītības jomām un atbalsta starpnozaru sadarbības tīklus un projektus.
° Sniedz ieguldījumu privātā un publiskā sektora piesaistē sadarbības projektos izglītības jomā.
Nordplus Ziemeļvalstu valodu programma
° Atbalsta aktivitātes, kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru valodu) apguvi bērniem un jauniešiem.
° Atbalsta Ziemeļvalstu valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības un mācību sistēmās.
Visi pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu ARS: http://ars.norden.org (pieteikšanas sistēma ARS tiks atvērta lietotājiem pieteikumu aizpildīšanai no 2012.gada janvāra). Pieteikumi ir jāaizpilda angļu valodā, izņemot Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmas pieteikumus, kas ir jāaizpilda vienā no Ziemeļvalstu valodām.
Plašāka informācija ir pieejama Nordplus programmas oficiālajā mājas lapā www.nordplusonline.org un VIAA mājas lapas sadaļā Nordplus.


2012.gada 17.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra rīko informatīvu semināru par Nordplus programmas konkursa nosacījumiem (2012.gada pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 1.marts).
Seminārā aicinātas piedalīties izglītības iestādes un organizācijas, kas plāno iesniegt pieteikumus kādā no piecām Nordplus programmas apakšprogrammām: Augstākās izglītības, Pieaugušo izglītības, Jauniešu, Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā.
Semināra programmā paredzēts iekļaut pamatinformāciju par visām piecām Nordplus apakšprogrammām un konkursa nosacījumiem, kā arī četru Latvijas izglītības iestāžu pieredzi Nordplus projektu īstenošanā.
Norises vieta: viesnīca „AVALON”, Kalēju iela 70, Rīga. Laiks: plkst.11:00-16.00
Dalībnieki aicināti līdz 2012.gada 15.janvārim aizpildīt on-line pieteikšanās formu.
Plašāka informācija par Nordplus apakšprogrammām un konkursa nosacījumiem: http://www.nordplusonline.org vai Starpvalstu sadarbība » Nordplus » Konkursi »  Izsludinātie konkursi.


Nordplus programma Latvijā darbojas kopš 2008.gada, un Latvijā programmas informācijas biroja funkcijas pilda VIAA.


Kontaktpersona Latvijā – Irīna Stoļarova, e-pasts: irina.stolarova@viaa.gov.lv, tālrunis: 67785469
 
Ar cieņu,
Oskars Zuģickis
Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs
speciālists
tālr.: 65423801
e-pasts:
oskars.zugickis@latgale.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.