22. decembrī notiks Preiļu novada domes sēde (darba kārtība)

22.12.2011.

Novada domes sēde notiks  – 22.12.2011., plkst.15:00, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


Darba kārtība:


1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:


1.1. Par automašīnu stāvvietas ierīkošanu.
1.2. Par Lauku ielas, Preiļos apgaismojuma rekonstrukciju.
1.3. Par grupas atvēršanu.
1.4. Par līdzekļu piešķiršanu.
1.5. Par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei nestrādājošiem 1. un 2. grupas invalīdiem.
1.6. Par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei vientuļajiem pensionāriem.
1.7. Par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei represētajām personām.
1.8. Par līdzekļu piešķiršanu SIA „Preiļu saimnieks” Preiļu pilsētas objektu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai.
1.9. Par materiālā pabalsta piešķiršanu ārkārtas gadījumā.
1.10. Par Preiļu novada domes 2011.gada 24.novembra lēmuma (prot. Nr.17., p.6.) atcelšanu.
1.11. Par grozījumiem Nr.7. „Saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada pašvaldības  2011.gada pamatbudžetu””.
1.12. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai.


2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS  SĒDES JAUTĀJUMI:


2.1. Par Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču izveides konkursa rezultātiem.
2.2. Par sociālās  korekcijas programmām.
2.3. Par dāvinājuma pieņemšanu.
2.4. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.5. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.6. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.7. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
2.8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.9.  Par noņemšanu no rindas.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:


3.1. Par  nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu.
3.2. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.3. Par zemes iznomāšanu.


4. APVIENOTO KOMITEJU SĒDES JAUTĀJUMS:


4.1. Par situāciju Preiļu novada Aizkalnes pagastā.Novada  domes  priekšsēdētājs                             Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 22.12.2011.