Pelēču pagastā pabeigti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas būvdarbi

29.11.2011.


29. novembrī Pelēču pagastā tika pieņemti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” veiktie būvdarbi.
Pieņemšanas komisiju vadīja Preiļu novada Būvvaldes vadītājs Arturs Poplavskis, komisijas sastāvā darbojās Preiļu novada domes arhitekts Arvils Pundurs, Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels un Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne. Būvdarbu pieņemšanā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, domes izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis, projekta būvuzraugs Vitālijs Degterjovs, projekta autors un autoruzraugs, SIA „LL Premium Designs” pārstāvis Rūdolfs Liberts un būvuzņēmēju pārstāvis – SIA „Daugavpils būvmehanizācija” valdes loceklis  Josifs Reuts.


Visi klātesošie tika iepazīstināti dabā ar veiktajiem darbiem un rekonstruētajiem objektiem. Juris Kovaļevskis izteica gandarījumu par būvuzņēmēju – SIA „Daugavpils būvmehanizācija” – veiktajiem celtniecības darbiem objektā un veiksmīgo sadarbību darbu gaitā. Arī ciemata iedzīvotāji ir teikuši labus vārdus par to, ka būvdarbu laikā izraktās vietas tika nolīdzinātas un sakārtotas.


Aldis Adamovičs pateicās visiem projekta realizētājiem un izteica cerību, ka Pelēču ciemata iedzīvotāji aktīvi izmantos dotās iespējas pieslēgt savas mājas ūdensapgādei un kanalizācijai, jo projekts ir nodrošinājis šos pakalpojumus lielai daļai pagasta centrā dzīvojošo iedzīvotāju.
Projekts tika realizēts, lai Pelēču ciemata iedzīvotājiem uzlabotu ūdensapgādes kvalitāti un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāti. 1. augustā starp Preiļu novada domi un būvdarbu iepirkuma procedūras uzvarētāju – SIA „Daugavpils būvmehanizācija” tika noslēgts būvdarbu līgums. Kā atzina komisija, projekta ietvaros plānotie būvdarbi ir veikti kvalitatīvi un saskaņā ar izstrādāto projektu. Skolas ielā ir rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, izbūvēūs jauns spiedvads un jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.


Kopumā projekta ietvaros ūdensapgādē veikta artēziskās akas rekonstrukcija, dīzeļģeneratora uzstādīšana, esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1399m) un izbūvēti jauns ūdensapgādes tīkls 110 m garumā.


Lai uzlabotu un pilnveidotu kanalizācijas sistēmu ciematā, 680 m garumā ir veikta esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 1275 m garumā izbūvēti jauni pašteces kanalizācijas tīkli, bet 302 m garumā veikta jauna spiedvada izbūve. Uzbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija, un rekonstruēta esošā, izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – 40.


Projekta rezultātā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte un tā būs atbilstoša noteiktajām normām. Ūdens zudumi tiks samazināti no 30% uz 11% no iegūtā ūdens daudzuma. Iedzīvotāji tiks nodrošināti ar noteiktajām ūdens rezervēm. Notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši normatīvajām prasībām un samazināsies piesārņojuma apjoms. Infiltrācija samazināsies no 16% uz 9%. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā 50% Pelēču ciema iedzīvotāju tiks nodrošināti ar centralizētas kanalizācijas pakalpojumiem.


2010. gada 11. oktobrī starp VA Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014. Tās ietvaros īstenots projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 303 713,00 lati, no tām Ls 258 156,05 finansē Eiropas Savienība, Ls 45 556,95 tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.  






Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.