Informācija „Latvijas Krājbankas” klientiem – GARANTĒTĀS ATLĪDZĪBAS IZMAKSA

29.11.2011.

Kā un kur `Latvijas Krājbankas` noguldītāji varēs saņemt valsts garantēto atlīdzību no 29. novembra? (PPT)


Kuri Krājbankas klienti no 29.novembra varēs saņemt garantētās atlīdzības izmaksu?


Valsts garantētā atlīdzība tiks izmaksāta gan juridiskām, gan fiziskām personām. Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam valsts garantē atmaksāt naudas summu, kas nepārsniedz ekvivalentu 100 000 eiro jeb 70 280,40 latu.


Uzņēmumiem tāpat kā privātpersonām ir arī tiesības uz garantēto atlīdzību.


Valsts garantētā atlīdzība netiek paredzēta kapitālsabiedrībām, kas tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžeta līdzekļiem. Tomēr arī valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas sniedz pakalpojumus un par to saņem atlīdzību, ir tiesīgas saņemt garantēto atlīdzību. Tāpat kapitālsabiedrības, kas saņem finansējumu no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumi izpildi ir tiesīgas saņemt garantēto atlīdzību.


Pašreizējie FKTK aprēķini liecina, ka ir aptuveni 235 000 personas (gan fiziskas, gan juridiskas), Krājbankas klienti, kas saņems garantēto atlīdzību. Aplēses liecina, ka 99,8% no visiem Krājbankas klientiem saņems savus līdzekļus pilnā apmērā.


Vai atlīdzība tiek veikta par visiem noguldījumiem?


Jā, likums paredz, ka atlīdzības izmaksa tiek nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro (70 280,40 latu) visos kontos kopā, ja ir vairāki konti.


Valsts garantētā summa attiecas gan uz noguldījumiem, gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan algu kontiem, krājkontiem, u.c. Noguldījumi, kas ir mazāki par šiem 100 000 eiro jeb 70 280,40 latu, atlīdzību saņems pilnā noguldījuma apmērā.


AS „Citadele banka”, kas veiks atlīdzību izmaksu no Noguldījumu garantiju fonda, izmaksās tādu naudas summu, kāda katram iedzīvotājam būs norādīta Krājbankas klientu reģistrā.


Vai izmaksātajā atlīdzībā tiek iekļauti arī noguldījumu procenti?


Jā, peļņas procenti tiek iekļauti izmaksājamās atlīdzības summā, iekļaujot tos procentus, kas aprēķināti līdz 22.novembrim.


Kas notiks ar tiem Krājbankas klientiem, kuru līdzekļi Krājbankā pārsniedz garantēto minimumu?


Šīs personas varēs pieteikt savas kā kreditora prasības kredītiestādes likvidācijas vai maksātnespējas procesa ietvaros.


Vai pašvaldības arī saņems valsts garantēto atlīdzību?


Pašvaldības garantēto atlīdzību nesaņems, jo atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par to institūciju noguldījumiem, kas tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, tai skaitā tranzītfondiem.


Vai nerezidenti saņems valsts garantēto atlīdzību? Cik?


Tāpat kā rezidenti, arī nerezidenti ir tiesīgi saņemt garantēto atlīdzību – līdz 100 000 eiro ekvivalentu latos.


Kāpēc garantēto atlīdzību izmaksu veiks Citadele?


FKTK secinājusi, ka Citadeles priekšrocības salīdzinājumā ar citiem pretendētiem bija tehnoloģiskā risinājuma ieviešana un gatavība to pielietot nekavējoties, kā arī spēja nodrošināt ātrāko atlīdzību izmaksu.


Līdz kuram laikam varēs saņemt naudu?


Tiesības saņemt garantēto atlīdzību noguldītājiem būs vēl 60 gadus pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās, proti, noguldītāji  varēs vērsties bankā līdz pat 2071.gadam.
Kur varēs saņemt valsts garantēto atlīdzību?


Naudu būs iespējams saņemt gan visās 42 bankas Citadele filiālēs visā Latvijā (http://www.citadele.lv/lv/contact/locations/), gan izmantojot Citadeles internetbanku un piesakot tajā naudas atmaksu elektroniski. 


Lai pieteiktu naudas izmaksu internetbankā, ir nepieciešams konts bankā Citadele un pieslēgta internetbanka.
Klienti, kuriem nav atvērts konts Citadelē, varēs elektroniski vai klātienē iesniegt iesniegumu ar informāciju par to, vai naudu vēlas saņemt Citadeles kontā vai kādas citas bankas kontā, vai arī vēlas izņemt skaidrā naudā. Tomēr šiem klientiem būs nepieciešams ierasties bankā, lai bankas darbinieks varētu veikt personas identifikāciju un pārliecināties, ka nauda tiek atmaksāta īstajai personai.
Citadeles darbinieki dosies arī izbraukumos uz tām vietām, kurās nav bankas filiāles.
Kā notiks naudas izmaksa?


Slēdzot darījuma attiecības ar klientu pirmo reizi, bankai klients ir jāidentificē. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji, kuriem uz naudas atmaksas brīdi jau būs konts Citadelē, naudu no Citadeles varēs saņemt savā Citadeles kontā, nosūtot pieprasījumu caur internetbanku, un viņiem nebūs fiziski jāierodas bankā.


Savukārt klienti, kuriem nav konts Citadelē, varēs elektroniski vai klātienē iesniegt iesniegumu ar informāciju par to, vai naudu vēlas saņemt Citadeles kontā vai kādas citas bankas kontā, vai arī vēlas izņemt skaidrā naudā. Bet būs nepieciešams ierasties bankā arī fiziski, lai banka varētu personu identificēt un pārliecināties, ka nauda tiek atmaksāta īstajai personai.


Vai naudas saņemšanai būs komisijas maksa?


Komisijas maksas netiks piemērotas attiecībā uz sākotnējo pārskaitījumu/skaidras naudas izmaksu. Tas nozīmē – neatkarīgi no tā, kuras Latvijā reģistrētas bankas kontā vēlaties saņemt naudu, tās pārskaitīšana no Noguldījumu garantiju fonda uz kontu būs bez komisijas maksas.


Vai varēs daļu summas izņemt skaidrā naudā un daļu – pārskaitīt uz kontu citā bankā?


Atbilstoši līgumam ar FKTK Citadelei nauda ir jāatmaksā ar vienu transakciju, līdz ar to abus veidus nav iespējams izmantot un ir nepieciešams izvēlēties – vai vēlaties saņemt naudu bankas kontā, vai izņemt skaidrā naudā. Drošības nolūkos tiek ieteikts izvēlēties pārskaitījumu uz kontu citā bankā.
Kādā valūtā varēs saņemt naudu?


Atbilstoši likumam nauda tiks izmaksāta tikai latos. Noguldījumi citās valūtās tiks konvertēti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu 22.novembrī. Citadele saņems informāciju jau par naudas summu latos, un attiecīgi to summu arī izmaksās.
Vai tiks kompensēti zaudējumi valūtas konvertācijas rezultātā?


Valsts normatīvie akti neparedz šādu kompensāciju.


Kā tiek noteikta izmaksājamā naudas summa?


Krājbankas grāmatvedības reģistros ir saglabāta konkrētā informācija par katru noguldītāju, kuram ir tiesības uz garantēto atlīdzību saskaņā ar šā likuma noteikumiem, un garantētās atlīdzības apmēru.


Vai Noguldījumu garantiju fonda līdzekļi var palielināties vai samazināties atkarībā no Citadeles darbības finanšu rezultātiem?


Garantēto atlīdzību izmaksai paredzētie līdzekļi tiek turēti atsevišķi no Citadeles bilances. Tāpēc atlīdzību nauda nav atkarīga no Citadeles darbības, un Citadeles darbība nav atkarīga no šīs naudas. Valsts ir garantējusi tiesības saņemt garantēto atlīdzību. Banka kalpo kā instruments, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu noguldītājiem.


Noguldījumu garantiju fondā nav pietiekami līdzekļi; kur tiks iegūti pārējie; kā tas ietekmēs valsts budžetu?


Pašlaik fondā ir uzkrāti 149 miljoni lati, bet pārējo nepieciešamo summu FKTK kā fonda aizņemsies no Valsts kases un maksās valstij par to aizdevuma procentus. Galvenais aizņēmuma atmaksas avots būs Krājbankas aktīvu pārdošana.


SITUĀCIJA AR KREDĪTIEM
Cik liels ir Krājbankas kredītportfelis? Cik kredīti izsniegti privātpersonām, cik uzņēmējiem?
Pēc Latvijas Komercbanku asociācijas datiem, uz trešā ceturkšņa beigām Krājbankas kredītportfelis bija 351 miljons latu (2,6% no kopējā Latvijas banku kredītu tirgus), no tā 248,2 miljoni latu izsniegti uzņēmumiem, bet 102,8 miljoni latu – privātpersonām.
Ko darīt kredītņēmējiem, kuriem ir kredīts Krājbankā?
Pildīt savas saistības. Kamēr kredītlīgums tiek pildīts, tikmēr nevienam nav tiesību neko piedzīt no klienta. Līdz ar to klientam nav jāsatraucas par pirmstermiņa atmaksu, kamēr viņš pilda savas saistības.
Ko darīt, ja kredīts ir citā bankā un nevar nomaksāt, jo nauda ir Krājbankā?
Vispirms nekavējoties ir jāsazinās ar banku, kura izsniegusi kredītu (kurai veicams maksājums) un jāpaziņo par izveidojušos situāciju. Tas ir jādara ar mērķi kredītu izsniegušajai bankai darīt zināmu, ka saistībā ar to, ka noguldījumu garantētā summa tiks izmaksāta, grūtības ar kredīta maksājumiem ir īslaicīgas. Tālāko rīcību noteiks kredītu izsniegušā banka.


Sadaļa tiks papildināta tiklīdz tiks saņemtas atbildes no FKTK!
NODOKĻI
Kā rīkoties, ja uzņēmējs nespēj laikā norēķināties par nodokļiem ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) Krājbankas problēmu dēļ?


Pēc iespējas ātrāk VID jāvēršas ar iesniegumu par nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu. Iesniegumu nodokļu maksātāji var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā, kā arī pieteikt nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību telefoniski pa VID informatīvo tālruni – 1898.
Pieteikumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību VID sola izskatīt maksimāli īsā laikā, nepārsniedzot septiņas dienas. Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, kavējuma naudas aprēķināšana tiks pārtraukta ar 2011.gada 21.novembri.


Vai par nodokļu nomaksas kavējumiem, kas radušies Krājbankas problēmu dēļ, tiks rēķinātas soda naudas?


Tiek Krājbankas klientiem, kuri nodokļu maksājumus būs kavējuši Krājbankas problēmu dēļ, VID neaprēķinās soda procentus, ja vien būs saņemts nepieciešamais iesniegums.
Gadījumos, kad Krājbanka ir pieņēmusi izpildei nodokļu maksātāja maksājumu uzdevumu par nodokļu samaksu, taču nav izpildījusi to sakarā ar bankas darbības apturēšanu, VID neaprēķina nokavējuma naudu vai pārtrauc nokavējuma naudas aprēķināšanu uz laiku līdz tiek pieņemts lēmums par bankas darbības atjaunošanu vai bankrotu.


Vai sods par kavēto nodokļu nomaksu būs jāmaksā gadījumos, ja uzņēmēja partneri, kuri ir Krājbankas klienti, nespēj norēķināties laikā un tāpēc trūkst līdzekļu nodokļu nomaksai?


Šie jautājumi tiks risināti individuāli.


IETEKME UZ EKONOMIKU
– Ekonomikas ministrijas skatījumā galvenā ietekme uz tautsaimniecību ir saistīta ar bankas kontos iesaldētajiem līdzekļiem, kurus ne uzņēmēji, ne iedzīvotāji nevar izmantot ekonomiskajā apritē, tāpēc ir jānodrošina maksimāli ātrāka garantēto atlīdzību izmaksa.
– Papildu negatīvs apstāklis Latvijas ekonomikai ir vienlaicīgās „Snoras bankas” problēmas Lietuvā, pasliktinot ekonomisko situāciju vienā no galvenajiem mūsu valsts eksporta tirgiem.
– Ņemot vērā Krājbankas noguldījumu portfeļa salīdzinoši nelielo īpatsvaru kopējā noguldījumu portfelī, no kura lielākā daļa varētu būt atgūstama, bankrota tiešā ietekme uz banku sektoru un ekonomiku kopumā būs ierobežota.
– Tomēr, ņemot vērā, ka bankas maksātnespēja būs negatīvi ietekmējusi gan patērētāju, gan uzņēmēju noskaņojumu, gan radījusi reālus zaudējumus un darbības apgrūtinājumus biznesam, ietekme uz tautsaimniecību varētu būt jūtama jau šā gada pēdējā ceturksnī, , piebremzējot līdz šim sasniegto straujo ekonomikas izaugsmes tempu.
– Lielāko ietekmi Krājbankas maksātnespēja visdrīzāk atstās netiešā veidā – caur patērētāju un uzņēmēju konfidences kritumu un potenciālu pieprasījuma apsīkumu.


KONTAKTINFORMĀCIJA


Finanšu un kapitāla tirgus komisija:
http://www.fktk.lv/
Tālrunis: 67774800 un 67774801.
Rakstveidā uz fktk@fktk.lv,
Adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Fakss: 67225755.
Latvijas Krājbanka:
http://www.lkb.lv/lv/
Tālr. 67092020
Informācija par filiāļu tīkla darbību: http://www.lkb.lv/lv/par_krajbanku/kac_bankomati_atm/
Jaunākie paziņojumi: http://www.lkb.lv/lv/par_krajbanku/jaunumi/
Jautājumi un atbildes: http://www.lkb.lv/lv/jautat?cat=30
Banka Citadele:
http://www.citadele.lv/lv/
Diennakts Klientu kontaktu centrs – tālr. 6 701 0000.
E-pasts: info@citadele.lv
Filiāļu tīkls: http://www.citadele.lv/lv/contact/locations/
Valsts ieņēmumu dienests:
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?hl=1
VID informatīvais tālrunis 1898 (zvanot no Latvijas); (+371) 6700 1898 (zvanot no ārvalstīm).
Informatīvā tālruņa darba laiks: darbdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 (pirmssvētku dienās līdz plkst. 16:00).
Informacija par klientu apkalpošanu: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=4946&hl=1
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra:
http://www.vsaa.lv/
e-pasta adrese: vsaa@vsaa.lv
e-pasta adrese konsultācijām: konsultacijas@vsaa.lv
Aģentūras nodaļu koordinātes un darba laiki: http://www.vsaa.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-darba-laiki


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.