24. novembrī notiks Preiļu novada domes sēde

24.11.2011.

2011. gada 24. novembrī plkst. 15:00 notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde


Darba kārtība:


1. FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:


1.1. Par īpašuma tiesībām un apsaimniekošanas maksas tarifu daudzdzīvokļu mājā Daugavpils ielā – 66, Preiļos. 
1.2. Par prasībām novada domei sakarā ar nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1A, Preiļos privatizāciju. 
1.3. Par telpu Kārsavas ielā – 4, Preiļos  iznomāšanu.  
1.4. Par priekšlikumiem saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” grozījumiem. 
1.5. Par zemes apakšnomas līguma noslēgšanu.
1.6. Par nekustamā īpašuma – pašvaldības lietošanā esoša zemes gabala, kadastra Nr. 7858 003 0138 (13,5 ha) Preiļu pagastā – izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.7. Par zemes gabala nomas tiesību izsoli.
1.8.  Par  līdzekļu   piešķiršanu jauno autoru literārā almanaha „Sirdsbalsis” izdošanai.
1.9. Par līdzekļu piešķiršanu SIA „Preiļu saimnieks”.
1.10. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu 1.pamatskolai.
1.11. Par grozījumiem Nr.6. „Saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada pašvaldības  2011.gada pamatbudžetu””.


2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS  SĒDES JAUTĀJUMI:


2.1. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.2. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.3. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.4. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu.
2.5. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.6. Par sociālās dzīvojamās platības paplašināšanu.
2.7. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības īpašumā.
2.8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.9. Par bērna ārpusrindas ievietošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.
2.10. Par Ziemassvētku dāvanām.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:


3.1. Par reģionālās vietējās nozīmes maršrutu grozījumu saskaņošanu.
3.2. Par saistošo noteikumu Nr.2011./12 precizēšanu.
3.3. Par saistošo noteikumu Nr.2011./13 precizēšanu.
3.4. Par  nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu.
3.5. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.6. Par zemes iznomāšanu.
3.7. Par adrešu reģistra papildināšanu.Novada  domes  priekšsēdētājs                              Aldis Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 24.11.2011.