Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – atklātam konkursam `Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011./2012.gadu ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2012.gadā`, saskaņā ar Nolikumu

17.11.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem atklātam konkursam  „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011./2012.gadu ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2012.gadā”


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – atklāts konkurss „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011./2012.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2012.gadā”, identifikācijas nr. PND 2011/17AK, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Konkursam, id.nr. PND 2011/17AK, kopumā tika iesniegti piedāvājumi no pieciem pretendentiem, tai skaitā pa daļām:


3.1. daļā – Preiļu novada Preiļu pilsētas ielu un laukumu ikdienas uzturēšanas darbiem 2011./2012.gadu ziemas periodā (izņemot tranzīta ielas), skatīt tabulā nr.1
Nr.p.k.


Piedāvājuma


iesniedzējs


Piedāvājumu (Preiļu pilsētas ielu un laukumu tīrīšanai )


vienību cenas (bez PVN22%) – Ls/km


Attīrīšana no sniega


Ls/100m2


Slīdamības novēršana


Komplek.


Darbs


Autostāvvietu un laukumu attīrīšana no sniega


Ls/100m2


Sniega izvešana


Ls/100m


ar sāls-smilts maisījumu


ar mitro sāli


1.


AS “Latvijas autoceļu uzturētājs”


Jēkabpils ceļu rajons


Reģ.nr.40003356530


 


12,31


16,64


18,19


28,74


13,82


235,00


2.


SIA „Preiļu saimnieks”


Reģ.Nr. 47703001720


13,14


17,23


___


29,15


14,07


250,00


3.2. daļā – Preiļu novada Preiļu pilsētas tranzīta ielu (Daugavpils, Rēzeknes, Rīgas, Brīvības un Aglonas ielu)  ikdienas uzturēšanas darbiem 2012.gadā, tabula nr.2

Nr.p.k.


Piedāvājuma


iesniedzējs


Piedāvājumu (Preiļu pilsētas tranzīta ielu tīrīšanai)  vienību cenas (bez PVN22%) – Ls/km


Attīrīšana no sniega


 


Slīdamības novēršana


Kom-pleks.


Darbs


bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju vidējais biezums 4 cm


ar auksto asfaltu vai melnajām šķembām, izmantojot nepilno tehnoloģiju vidējais biezums 4 cm


bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju vidējais biezums 4 cm


ar mitro sāli


ar smilts- sāls maisījumu


1.


AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons


Reģ.nr.40003356530


 


12,31


 


18,19


22,75


28,10


9,27


14,37


8,32


3.3. daļās – Preiļu novada Aizkalnes, Preiļu, Saunas un Pelēču  pagastu pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšana 2011./2012.gadu ziemas periodā, tabula nr.3Nr.p.k.


Piedāvājuma


iesniedzējs


Preiļu novada pagastu autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011./2012.g.


Piedāvājumu vienību cenas (bez PVN22%) – Ls/km


Aizkalnes


pagastā


Preiļu


pagastā


Saunas


pagastā


Pelēču


pagastā


Sniega vaļņu pārvietošana


ārpus ceļa


1.


 


Z/S „Ēdelveiss”, Reģ.Nr.41501020715


 


_____


11,45


_____


____


16,48


2.


 


Z/S„Druvas, Reģ.Nr.51501020191


11,45


____


11,45


11,45


16,48


 


3.


 


SIA „SAU”, Reģ.nr. 47703000250


 


14,00


____


_____


14,00


28,00


Saskaņā ar Konkursa Nolikuma 8.5.1.apakšpunktu Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko iepirkuma darbu (kopējo vai kādas no daļām, ja piedāvājums iesniegts tikai par kādu no iepirkuma priekšmeta dalām) kopējo līguma summu – cenu bez PVN (ņemot vērā piedāvājuma vienību zemāko cenu), kas atbilst konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.


Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 23.panta piekto daļu, 24.pantu, 46.panta pirmās daļas 2.punktu, 56.panta pirmo daļu un Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā 7., 8.punktiem, 9.2. un 9.9 apakšpunktiem, kā arī komisijas 16.11.2011. finanšu piedāvājumu (zemākās cenas) vērtēšanas tabulu, Komisija nolēma:


4. Konkursa pretendentu: Z/S „Ēdelveiss”, Reģ.Nr.41501020715, Z/S„Druvas”, Reģ.Nr.51501020191, SIA „SAU”, reģ.nr. 47703000250, AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, reģ.nr. 40003356530 un SIA „Preiļu saimnieks’, reģ.nr. 47703001720, piedāvājumi atbilst atklāta konkursa, id.nr. PND 2011/17AK Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas nosacījumu prasībām.


5. Komisija par atklāta konkursa “Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011./2012.gadu ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2012.gadā”, identifikācijas Nr. PND 2011/17AK, uzvarētājiem atzina un nolēma slēgt iepirkumu līgumus ar:


5.1. AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, Reģ.nr.40003356530, par Preiļu novada Preiļu pilsētas ielu un laukumu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2011./2012.gadu ziemas periodā – izņemot tranzīta ielas (attīrīšana no sniega un sniega izvešana visās ielās, ielu slīdamības novēršana ar mitro sāli un smilts-sāls maisījumu utt.). Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – atbilstoši Konkursa Nolikuma prasībām. Līguma summa bez PVN22% – Ls 16 506,10(sešpadsmit tūkstoši pieci simti seši lati 10 santīmi), PVN22% ir Ls 3631,34 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 20 137,44. Piedāvājuma darbu vienību cenas saskaņā ar tabulā nr.1 norādītajām cenām. Priekšapmaksa (avanss) – nav nepieciešama. Līguma izpildes termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2012.gada 30.aprīlim. Pārējie līguma noslēgšanas un izpildes nosacījumi, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā iepirkuma līguma projekta noteikumiem. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.


5.2. AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, Reģ.nr.40003356530, par Preiļu novada Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2012.gadā (Preiļu novada Rīgas tranzīta iela, kas ir valsts 1.šķiras autoceļa P 63 Līvāni – Preiļi maršruta  turpinājums 0,681 km kopgarumā, Rēzeknes un Daugavpils ielu, kas ir valsts 1.šķiras autoceļa P 58 Viļāni-  Preiļi – Špoģi maršruta  turpinājums 2,513 km kopgarumā, Aglonas un Brīvības ielu, kas ir valsts 1.šķiras autoceļa P 62 Krāslava – Preiļi – Madona maršruta  turpinājums 1,556 km kopgarumā, ikdienas uzturēšanas darbiem 2012.gadā). Līguma summa bez PVN22% – Ls 10543,08 (desmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs lati 08 santīmi), PVN22% ir Ls 2319,48 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 12 862,56. Piedāvājuma darbu vienību cenas saskaņā ar tabulā nr.2 norādītajām cenām. Priekšapmaksa (avanss) – nav nepieciešama. Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – atbilstoši Konkursa Nolikuma prasībām. Līguma izpildes termiņš – no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. Pārējie līguma noslēgšanas un izpildes nosacījumi, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā iepirkuma līguma projekta noteikumiem. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.


5.3. Z/s „Druvas”, Reģ.Nr.51501020191, par:


5.3.1. Preiļu novada Aizkalnes pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2011./2012.gadu ziemas periodā. Līguma summa bez PVN22% – Ls 5327,87 (pieci tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi lati 87 santīmi), PVN22% ir Ls 1172,13 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 6500,00. Piedāvājuma darbu vienību cenas saskaņā ar tabulā nr.3 norādītajām cenām. Priekšapmaksa (avanss) – nav nepieciešama.


5.3.2. Preiļu novada Saunas pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2011./2012.gadu ziemas periodā. Līguma summa bez PVN22% – Ls 6147,54 (seši tūkstoši simtu četrdesmit septiņi lati 54 santīmi), PVN22% ir Ls 1352,46 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 7500,00. Piedāvājuma darbu vienību cenas saskaņā ar tabulā nr.3 norādītajām cenām. Priekšapmaksa (avanss) – nav nepieciešama.


5.3.3. Preiļu novada Pelēču pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2011./2012.gadu ziemas periodā. Līguma summa bez PVN22% – Ls 6147,54 (seši tūkstoši simtu četrdesmit septiņi lati 54 santīmi), PVN22% ir Ls 1352,46 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 7500,00. Piedāvājuma darbu vienību cenas saskaņā ar tabulā nr.3 norādītajām cenām. Priekšapmaksa (avanss) – nav nepieciešama.
Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – atbilstoši Konkursa Nolikuma prasībām. Līguma izpildes termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2012.gada 30.aprīlim. Pārējie līguma noslēgšanas un izpildes nosacījumi, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā iepirkuma līguma projekta noteikumiem. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.


5.4. Z/s „Ēdelveiss”, Reģ.Nr.41501020715 par Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu 2011./2012.gadu ziemas periodā. Līguma summa bez PVN22% – Ls 5327,87 (pieci tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi lati 87 santīmi), PVN22% ir Ls 1172,13 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 6500,00. Piedāvājuma darbu vienību cenas saskaņā ar tabulā nr.3 norādītajām cenām. Priekšapmaksa (avanss) – nav nepieciešama. Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – atbilstoši Konkursa Nolikuma prasībām. Līguma izpildes termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz 2012.gada 30.aprīlim. Pārējie līguma noslēgšanas un izpildes nosacījumi, saskaņā ar konkursa Nolikuma, tai skaitā iepirkuma līguma projekta noteikumiem. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.


6. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem, komisija paziņo Konkursa pretendentiem un iesniedz informāciju publicēšanai IUB mājas lapā internetā, kā arī publicē šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.


7. Iepirkuma kontaktpersonas:
 – Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
 –  Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2011.