Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem – `Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra vajadzībām`, saskaņā ar Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju

16.11.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums – „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra vajadzībām”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011/18M ESF, Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkumam, id.nr. PND 2011/18M ESF tika iesniegts viens piedāvājums no „ARKA PREIĻI”, Reģ.nr. 41503011153.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendenta iesniegto piedāvājumu un konstatēja, ka pretendents un tā iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma, id.nr. PND 2011/18M ESF, iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.
    
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11., 3., 5.3.punktu un piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem (komisijas piedāvājumu vērtēšanas 15.11.2011. tabulu),  Komisija nolēma:


5. Noteikt par uzvarētāju SIA „ARKA PREIĻI”, Reģ.nr. 41503011153, juridiskā adrese: Brīvības iela 75B, Preiļos, LV-5301, jo tā piedāvājums atbilst Iepirkuma, id.nr. PND 2011/18M ESF, Instrukcijas pretendentiem prasībām un ir ar piedāvājuma zemāko cenu.


6. Slēgt iepirkuma līgumu par Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra vajadzībām ar SIA „ARKA PREIĻI”.
      Ēdināšanas pakalpojuma (3 ēdienreizes dienā) vienai personai cena: bez PVN22% -Ls 2,46 (divi lati 46 santīmi), PVN22% ir Ls 0,54 un cena ar PVN22% – Ls 3,00 (trīs lati)
            Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 7377,00 (septiņi tūkstoši trīs simti  septiņdesmit septiņi lati 00 santīmi), PVN 22% ir Ls 1623,00 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 9000,00 (deviņi tūkstoši latu 00 santīmu).
       Apmaksas noteikumi – katru mēnesi par kārtējā mēnesī veikto pakalpojumu, saskaņā ar pakalpojuma veicēja piestādīto rēķinu.
       Līguma izpildes termiņš – no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2012.gada 31.decembrim.
       Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.


7. Par komisijas pieņemto lēmumu komisija paziņot iepirkuma pretendentam triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


Kontaktpersona:
– Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 16.11.2011.