Oktobrī bērna piedzimšanas pabalsts piešķirts 12 mazuļu vecākiem

14.11.2011.

Oktobris šajā gadā ir trešais mēnesis, kad bērna piedzimšanas pabalsts piešķirts samērā lielam skaitam – 12 mazuļu vecākiem, tādam pat skaitam tas piešķirts marta un septembra mēnešos. Vadoties pēc minētā pabalsta pieprasījuma Sociālajā dienestā, kopumā gada 10 mēnešos novadam piepulcējušies jau 78 mazuļi. Jāatzīmē, ka visa 2010. gada laikā bērna piedzimšanas pabalsts piešķirts 88 Preiļu novadā deklarētām ģimenēm, un, kas zina, varbūt šogad to skaits būs vēl lielāks.


Oktobrī uzsāktā apkures sezona nav veicinājusi interesentu par mājokļa pabalsta saņemšanu pieplūdumu – pabalsts piešķirts vien 6 trūcīgajām ģimenēm un 2 pensionāriem, kopumā no aprīļa beigām, kad tika uzsākta iesniegumu pieņemšana mājokļa pabalsta piešķiršanai, minētais pabalsts piešķirts 352 trūcīgajām ģimenēm un 223 pensionāriem/ invalīdiem.


Lai arī salīdzinoši neliels skaits – oktobra mēnesī par trūcīgām atzītas 39 ģimenes (kā pirmreizējie klienti sociālajā dienestā reģistrētas 3 trūcīgās ģimenes, šī gada 10 mēnešos tas sastāda 74 jaunas ģimenes, kurām piešķirts trūcīgā statuss), kopumā novadā šādu ģimeņu kļūst arvien vairāk – uz novembra sākumu trūcīgas personas statuss ir spēkā 833 personām.


Katru mēnesi mainīgs, bet oktobra mēnesī visaugstākais bijis pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmēju skaits – tās ir 187 mājsaimniecības. Virs 180 mājsaimniecībām bijis arī marta, maija, jūnija, jūlija un septembra mēnešos, kas diemžēl norāda uz tendenci, ka cilvēki labprātāk izvēlas saņemt pabalstu, veicot viņam nozīmētos līdzdarbības pienākumus, nekā iesaistās sezonas rakstura darbos, kā tas citkārt bijis raksturīgs vasaras un rudens mēnešos. Nenoliedzami, savu artavu GMI pabalsta saņēmēju loka pieaugumā devusi mazo pensiju (līdz 80 latiem) saņēmēju (atsevišķi dzīvojošu invalīdu/ pensionāru) iekļaušana to personu lokā, kurām tiesības uz šo pabalstu – no maija mēneša līdz oktobra beigām tam pieteikušās 23 personas, bet atsevišķi dzīvojošai personai arī tie pāris lati bieži vien ir nozīmīgi pamatvajadzību nodrošināšanai.


Lai arī šobrīd vēl nav skaidrs, vai izziņas atvieglojumu veselības aprūpes jomā saņemšanai būs iespēja saņemt arī nākošajā gadā (to finansiālais segums tiek ņemts no sociālā „drošības spilvena”), arī oktobra mēnesī nav bijusi vērojama pastiprināta iedzīvotāju interese par šāda veida izziņām. Personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 izsniegtas 10 izziņas un kuriem nepārsniedz Ls 150 – izsniegtas 6 izziņas.


Lielāka kā vasaras mēnešos, bijusi iedzīvotāju interese par iespēju saņemt sociālo rehabilitāciju par valsts budžeta līdzekļiem – aizvadītajā mēnesī šis pakalpojums piešķirts 3 personām ar funkcionāliem traucējumiem, lielākais interesentu skaits gan bijis martā, kad minētais pakalpojums piešķirts 5 personām. Arī turpmāk aicinām būt aktīviem minētā pakalpojuma pieprasīšanā ne tikai jau minēto sociālo grupu, bet arī politiski represētās personas un Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekus, jo sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
 
Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 14.11.2011.