Informatīvs paziņojums par būvdarbu līguma – `Būvdarbu izpilde projektam `Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā` (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)` ietvaros` darbības termiņa pagarināšanu

08.11.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Atklāta Konkursa priekšmeta nosaukums – „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” (turpmāk tekstā – Konkurss), saskaņā ar konkursa, identifikācijas nr. PND 2011/11AK ERAF Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Saskaņā ar Konkursa komisijas 18.07.2011. lēmumu (protokols nr.3), iepirkuma Būvdarbu līgums par Būvdarbu izpildi projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros” 2011.gada 01.augustā tika noslēgts ar uzvarētāju SIA „Daugavpils būvmehanizācija”, Reģ.nr. 41503004630, juridiskā adrese: 18.Novembra 105, Daugavpils, LV-5404.


4. Sakarā ar SIA „Daugavpils būvmehanizācija” valdes locekļa J.Reuta iesniegumu Pasūtītājam – Preiļu novada domei par būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu sakarā ar to, ka objektā ir radušies apstākļi par papildus būvdarbu veikšanu (tika veikts domes iepirkums „Papilddarbi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” realizācijai” projekta(ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014) ietvaros, ident. nr. PND 2011/16M ERAF)  un citi darbu veikšanai nelabvēlīgi apstākļi, kas kavē būvdarbu izpildes termiņus.


5. Pamatojoties uz Preiļu novada domes 26.10.2011. sēdes lēmumu (protokols nr.16, p.13.2. „Par līguma darbības termiņa pagarināšanu. SIA „Daugavpils būvmehanizācija” iesnieguma izskatīšana”), saskaņā ar 01.08.2011. Līguma Nr.1 (domes reģ.nr. 4-26/2011/34.) par Būvdarbu izpildi projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (IDNr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)”ietvaros”17.5.punktu un Iepirkumu komisijas 25.10.2011.sēdes lēmumu,  
    2011.gada 07.novembrī tika noslēgta vienošanās starp Preiļu novada domi un SIA „Daugavpils būvmehanizācija” par Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības būvdarbu Pelēču ciemā izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2011.gada 30.novembrim. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā pilnā apjomā.
    
Kontaktpersona: izpildirektors Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 08.11.2011.