Informatīvs paziņojums par būvdarbu līguma – `Būvdarbu izpilde projektam `Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)` ietvaros` darbības termiņa pagarināšanu

08.11.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Atklāta Konkursa priekšmeta nosaukums – „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”  ietvaros” (turpmāk tekstā – Konkurss), saskaņā ar konkursa, identifikācijas nr. PND 2011/10AK ERAF, Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Saskaņā ar Konkursa komisijas 15.07.2011. lēmumu (protokols nr.3), iepirkuma Būvdarbu līgums par Būvdarbu izpildi projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros” 2011.gada 28.jūlijā tika noslēgts ar uzvarētāju Personu apvienība „Krāslavas būve”, tai skaitā: vadošais biedrs – SIA „Leven”, reģ.nr. 40003156929, juridiskā adrese: Vasarnieku iela 2, Krāslava, LV-5601, SIA „Krāslavas ūdens”, reģ.nr. 45903000240, adrese: Sporta iela 10, Krāslava, LV-5601 un SIA „PREIĻU SANTEHNIĶIS”, reģ.nr. 41503009801, adrese: „Vecliepas”, Lielie Leiči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301.


4. Personu apvienības „Krāslavas būve”, vadošā biedra – SIA „Leven”, reģ.nr. 40003156929, juridiskā adrese: Vasarnieku iela 2, Krāslava, LV-5601 valdes locekļa L.Rukmana personā tika iesniegts iesniegums Pasūtītājam – Preiļu novada domei par būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu sakarā ar to, ka objektā ir radušies neparedzētie apstākļi (dolomīta iegulu un gruntsūdeņu konstatēšana attīrīšanas iekārtu izbūves vietā), kas kavē būvdarbu izpildes termiņus.


5. Pamatojoties uz Preiļu novada domes 26.10.2011. sēdes lēmumu (protokols nr.16, p.13.1. „Par līguma darbības termiņa pagarināšanu. SIA „LEVEN” iesnieguma izskatīšana.”, saskaņā ar 28.07.2011. Līguma Nr.1 (domes reģ.nr. 4-26/2011/32) par Būvdarbu izpildi projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” (IDNr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)”ietvaros”17.5.punktu un Iepirkumu komisijas 25.10.2011.sēdes lēmumu,  
    2011.gada 04.novembrī tika noslēgta vienošanās starp Preiļu novada domi un Personu apvienību „Krāslavas būve”, vadošā biedra – SIA „Leven”, reģ.nr. 40003156929, valdes locekļa L.Rukmana personā  par Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības būvdarbu Prīkuļu ciemā izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2011.gada 25.novembrim. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā pilnā apjomā.
    
Kontaktpersona: izpildirektors Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 08.11.2011.