PREIĻU NOVADA LAUKU IEDZĪVOTĀJUS AICINĀM SLĒGT LĪGUMUS PAR CIETO SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANU

25.10.2011.

Līču un Aizkalnes pagasta centrā ir izveidoti dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumi, Pelēču, Ārdavas un Arendoles pagasta centrā ir izvietoti konteineri nešķirotiem sadzīves atkritumiem, minēto pagastu centru iedzīvotāji līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar uzņēmumu SIA „Preiļu saimnieks” ir noslēguši vai vēl plāno to darīt. Dalīti vākto atkritumu šķirošanas laukumu plānots izveidot Prīkuļu centrā. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi līdz šim praktiski nebija pieejami pagastu lauku iedzīvotājiem, taču tagad uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” arī LAUKU VIENSĒTU IEDZĪVOTĀJIEM PIEDĀVĀ IESPĒJU SLĒGT LĪGUMUS PAR CIETO SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANU.


Pagājušā gada nogalē tika pieņemts Atkritumu apsaimniekošanas likums, kas definē, ka atkritumu radītājs ir ikviena fiziska un juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības.


Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu darbojas pašvaldības saistošie noteikumi atkritumu apsaimniekošanas jomā. Likums nosaka, ka sadzīves atkritumu radītājam jāpiedalās pašvaldības organizētā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības izdotos saistošos noteikumus un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu. Atbilstoši tam Preiļu novadā līgums par atkritumu apsaimniekošanu ir jābūt noslēgtam ar pašvaldības uzņēmumu SIA „Preiļu saimnieks”.
Valsts vides politikas pamatnostādnes noteic, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem tuvāko gadu laikā jābūt pieejamiem visiem pilsētu iedzīvotājiem un 80% lauku iedzīvotāju, jo mēs ikviens esam atkritumu radītājs, katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas paliek pāri.
 
Kāpēc ikvienai lauku mājsaimniecībai būtu jāslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu?
Pirmkārt, šādu kārtību, kā tas paskaidrots iepriekš, paredz likumdošana. Otrkārt, atkritumu problēmai laukos līdz šim piedāvāts maz risinājumu, tādēļ iedzīvotāji izlīdzas, kā nu katrs māk. Novērots, ka dažkārt laucinieki atkritumu maisus ar automašīnu ved uz pilsētu un izmet daudzdzīvokļu māju kopējos konteineros. Tā ir līdzekļu taupīšana uz līdzcilvēku rēķina, jo par atkritumu izvešanu maksā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas tomēr būtu jāsedz pašiem atkritumu radītājiem.


Visbeidzot, nav nekāds noslēpums, ka līdz šim lauku iedzīvotāji atkritumus visbiežāk metuši vienkop aizaugušās vietās, krūmājos, mežos u.tml. Atkritumi ir jebkurš priekšmets, no kura tā īpašnieks atbrīvojas vai ir nolēmis to darīt. Atkritumi ir vieni no lielākajiem un bīstamākajiem vides piesārņojuma iemesliem. Izmesti tam neatļautās vietās, tie negatīvi ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, radot pazemes un virszemes ūdens piesārņojumu un augsnes un ainavas degradāciju.


Arī lauku iedzīvotājiem ir tiesības dzīvot kvalitatīvā, nepiesārņotā un atbilstoši mūsdienu normām sakārtotā vidē. Tādēļ visas lauku mājsaimniecības aicinām slēgt līgumus par atkritumu izvešanu.


SIA „Preiļu saimnieks” piedāvā iespēju atkritumus izvest no savas mājas pēc individuāli saskaņota grafika.


Piedāvājam iegādāties savā īpašumā 240 l plastmasas konteineru, izmaksājot 12 mēnešos – mēnesī Ls 3,33.


Sīkākā informācija par atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 65307086 vai 29420721.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.