Lauksaimnieki varēs saņemt atbalstu pasākumā `Lauku saimniecību modernizācija`

24.10.2011.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem nr.1026 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija””.


Projektu iesniegumu pieņemšana 11.kārtai notiks no 2011.gada 21.novembra līdz 21.decembrim ar publisko finansējumu lauku saimniecībām LVL 30 647 053 (trīsdesmit miljoni seši simti četrdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit trīs latu) un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS) LVL 5 000 000 (pieci miljoni latu).


Lauku atbalsta dienesta (LAD) struktūrvienība Finansējuma apmērs, LVL
Austrumlatgales RLP 7 771 602
Dienvidlatgales RLP 10 917 101
Viduslatvijas RLP 2 221 080
Ziemeļaustrumu RLP 4 133 233
Ziemeļvidzemes RLP 5 604 037
KOPĀ LAD pārvaldēm 30 647 053


Atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības 5 000 000


Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir astoņi mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684).


 

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2011.