Preiļu novada Pelēču un Prīkuļu ciemos notiek ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi

14.10.2011.

2011. gada 14. oktobrī Preiļu novada pašvaldība parakstīja divus aizdevuma līgumus ar SIA “Vides investīciju fonds” par projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” un “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” realizācijai nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu. Projekti tiek īstenoti ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.Preiļu novada Pelēču pagasta Pelēču ciemā šobrīd dzīvo 238 un Saunas pagasta Prīkuļu ciemā – 267 iedzīvotāju, centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami 233 (jeb 98%) Pelēču un 215 (jeb 81%) Prīkuļu ciema iedzīvotāju. Tā kā ūdensvada tīkli ir izbūvēti vēl 60.-tajos gados, tie ir sliktā stāvoklī, kā rezultātā rodas lieli ūdens zudumi un avārijas.


Realizējot minētos projektus, tiks veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte, tiks nodrošināts normatīviem atbilstošs ūdens spiediens, samazināsies dzeramā ūdens infiltrācija gruntsūdeņos, kā arī tiks samazināti ūdens zudumi. Tiks sakārtota arī kanalizācijas sistēma un nodrošināts, ka tā savas funkcijas veic atbilstoši normatīvajām prasībām.


Prīkuļu ciema ūdenssaimniecības sakārtošanas projektā līgums par būvdarbu veikšanu ir parakstīts ar uzņēmumu “Krāslavas būve”, autoruzraudzību veic tehniskā projekta izstrādātāji SIA ”LL Premium Designs”, saņemta būvatļauja un uzsākušies būvdarbi. Projektu plānots noslēgt 2012.gada oktobrī.


Līgums par būvdarbu veikšanu Pelēču ciemā parakstīts ar SIA “Daugavpils būvmehanizācija”. Šeit autoruzraudzību arī veiks tehniskā projekta izstrādātāji SIA ”LL Premium Designs”, bet projekta būvuzraudzību – SIA “Preiļu santehniķis”. Arī šo projektu plānots noslēgt 2012.gada oktobrī.


Abu ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu kopējās izmaksas tiek plānotas 748 721 LVL apmērā. 85% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb nedaudz zem 520 tūkstošiem LVL tiks līdzfinansēti no ERAF līdzekļiem, bet 15% būs pašvaldības līdzfinansējums. Kopējais aizņēmums no Vides investīciju fonda ir 340 191 LVL un tiks izlietots ERAF daļas priekšfinansēšanai, pašu līdzfinansējuma daļas segšanai un PVN priekšnodokļa apmaksai.


Vides investīciju fonds finansē infrastruktūras projektus dažādās vides jomās – videi draudzīga siltumapgāde, ūdenssaimniecība, tīrāka ražošana, ēku siltināšana un atkritumu otrreizēja izmantošana. Vairāk informācijas par projektiem un iespējām piesaistīt finansējumu var iegūt Vides investīciju fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv. vai specializētajā mājas lapā www.videsrisinājumi.lv
 
Kontaktpersonas:
Vides investīciju fonda projektu vadītājs Aldis Pommers, tālr. 67 845 111,
Preiļu novada domes attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts, tālr. 65 322 766


 

Pēdējās izmaiņas: 14.10.2011.