Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu – `Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts`

13.10.2011.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu – `Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts`, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums – „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011-1BJSS, Instrukciju Pretendentiem , tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3.  Saskaņā ar iepirkuma, id.nr 2011-1BJSS, rezultātiem, 02.09.2011. tika noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju SIA „BŪTĪBA”, Reģ.nr. 41503018363 par būvdarbu veikšanu objektā „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts”. Būvdarbi bija jāuzsāk pēc iepirkuma līguma parakstīšanas un jāizpilda 60 kalendāro dienu laikā.
      Objekta būvdarbi savlaicīgi netika uzsākti, kā arī netika veikti vispār un 23.09.2011. Pasūtītājs brīdināja SIA „BŪTĪBA”, Reģ.nr. 41503018363 par 02.09.2011. Būvdarbu līguma „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts” pirmstermiņa laušanu, ja līdz 28.09.2011. netiks sniegti skaidrojumi un uzsākti objekta būvdarbi.
      Uz 2011.gada 30.septembri no SIA „BŪTĪBA”, Reģ.nr. 41503018363, Preiļu novada domē netika saņemti skaidrojumi, kā arī objekta būvdarbi netika uzsākti, tādēļ komisija nolēma pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo iepirkuma pretendentu, kurš atbilda iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām un tā piedāvājums bija ar zemāko cenu, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām.


Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11. un 6.1.punktiem un iesniegto piedāvājumu,        
Komisija nolēma:


4. Slēgt iepirkuma līgumu par Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remontu ar SIA „Instel”, Reģ.nr. 40003036635, juridiskā adrese: Cēsu iela 11 – 1, Preiļi, LV-5301.
 Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 11 643,16 (vienpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit trīs lati 16 santīmi), PVN 22% ir Ls 2561,49 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 14 204,65 (četrpadsmit tūkstoši divi simti četri lati 65 santīmi) 
       Norēķins tiek veikts pēc izpildīto darbu pieņemšanas akta Pušu savstarpējas parakstīšanas, ar starpmaksājumu, piestādot aktu par izpildītajiem Būvdarbiem (forma Nr.2.) un rēķinu.
       Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 24 (divdesmit četri) mēneši no objekta pieņemšanas akta parakstīšanas un nodošanas ekspluatācijā.
        Līguma izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās.
      
5. Paziņojumi iepirkuma pretendentiem par komisijas pieņemto lēmumu slēgt Būvdarbu līgumu „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts” ar SIA „Instel” tika nosūtīti 30.09.2011.


6. Iepirkuma līgums par objekta „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts” ar SIA „Instel”, Reģ.nr. 40003036635, tika noslēgts 2011.gada 12.oktobrī.


Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2011.