26. oktobrī notiks Preiļu novada domes sēde

26.10.2011.

2011.gada 26.oktobrī plkst. 15:00 Preiļos


Darba kārtība:


1. FINANAŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:


1.1. Par līdzekļu piešķiršanu SIA „Preiļu saimnieks”.
1.2. Par līdzekļu piešķiršanu SIA „Preiļu slimnīca”.
1.3. Par papildus štatiem pansionātā „Preiļi”.
1.4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā par īpašumu Aizkalnes, Preiļu pagastos un Preiļu pilsētā.
1.5. Par līdzdalības maksājumiem interešu izglītības programmās.
1.6. Par Preiļu biznesa inkubatora projektu „Preiļu biznesa inkubatora telpu labiekārtošana un mikroklimata uzlabošana kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai Preiļu novada uzņēmējiem”.
1.7. Par siltummezgla uzstādīšanu  pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.
1.8. Par līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Ezeru zeme”.
1.9. Par izsoles noteikumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Šustas ezers” ar kadastra Nr.7644 001 0273 un zemes gabala ar kadastra Nr. 7644 001 0268 zemes nomas tiesību izsoli” apstiprināšanu.
1.10. Par atļauju telpu nodošanai apakšnomā.
1.11. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā.
1.12. Par biedrības „Sabiedriskais centrs  „Aizkalne””  projektu „Pamatlīdzekļu iegāde un telpu kosmētiskā remonta veikšana biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne” kvalitatīvai aktivitāšu nodrošināšanai iedzīvotāju izglītošanas un brīvā laika organizēšanas jomā”.
1.13. Par grozījumiem Nr.5. „Saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžetu””.


2.  APVIENOTO KOMITEJU SĒDES JAUTĀJUMI:


2.1. Par Preiļu pilsētas sabiedriskās tualetes turpmāko darbību.
2.2. Par projektu „Preiļu novada Aizkalnes un Preiļu pagastu centru publisko ēku vienkāršota renovācija un teritorijas labiekārtošana.
2.3. Par projektu „Saunas sabiedriskā centra izveide Saunas TN telpās”.
2.4. Par biedrības „Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs” iesnieguma izskatīšanu.
2.5. Par projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” īstenošanu.
2.6. Par centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstību.
2.7. Par zemes iznomāšanu.


3. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS  SĒDES JAUTĀJUMI:
 
3.1. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
3.2. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
3.3. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
3.4. Par pašvaldības dzīvojamās platības maiņu.
3.5. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
3.6. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības īpašumā.
3.7. Par grozījumiem  īres  līgumā.
3.8. Par apbalvošanu ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu.


4. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI:


4.1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
4.2. Par zemes gabalu ieskaitīšanu zemes rezerves  fondā.
4.3. Par Preiļu novada domes lēmuma precizēšanu. 
4.4. Par zemes iznomāšanu.
4.5. Par Preiļu novada domes lēmumu atcelšanu.
4.6. Par nekustamā īpašuma sadali.
4.7. Par platības apstiprināšanu.Novada domes priekšsēdētājs        Aldis Adamovičs


 

Pēdējās izmaiņas: 26.10.2011.