Darbi Preiļu novada ģerboņa un logotipa izveides konkursam jāiesniedz līdz 2. decembrim

11.10.2011.

Preiļu novada domes sēdē ir pieņemts lēmums atkārtoti izsludināt Preiļu novada ģerboņa un logotipa izveides konkursu. Tāpat kā iepriekš ģerboņa un logotipa skiču izveidē nepieciešams ievērot ģerboņa izstrādāšanas pamatprincipus, skices jāveido lakoniskas, vizuāli un filozofiski viegli uztveramas, universāli lietojamas kā Preiļu novada atpazīstamības zīme. Katrai skicei uz atsevišķas lapas nepieciešams pievienot klāt autora skices idejas pamatojumu par izvēlētajiem elementiem.


Atgādinām konkursa dalībniekiem, ka novada ģerbonim un logotipam jābūt atpazīstamības zīmēm, kas simbolizē visas teritorijas dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas, jo Preiļu novads šobrīd apvieno Preiļu pilsētu, Aizkalnes, Preiļu, Saunas un Pelēču pagastus.


Konkursa darbi jāiesniedz līdz šā gada 2. decembrim Preiļu novada domes kancelejā vai jāiesūta pa pastu A4 izdrukas formātā un CD diskā. Ar konkursa nolikumu varat iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv . Papildus informāciju par konkursu varat saņemt Preiļu novada domē pie sabiedrisko attiecību speciālistes Maijas Paegles, tālrunis 26556613.


Iepriekšējais konkurss norisinājās līdz 10. jūlijam. Kopumā tika iesūtītas 10 novada logotipa skices un 15 ģerboņa skices, kuras atbilda nolikuma prasībām. Konkursa darbus bija izstrādājuši 7 dalībnieki. Izskatot un izvērtējot iesniegtos darbus, konkursa komisija atzina, ka vairākumā no skicēm bija izmantota tikai pilsētas vēsturiskā simbolika – krauklis, pils, parka vārti, atstājot neievērotas tās vērtības, kas raksturīgas novada lauku teritorijām. Pārējās izstrādātajās skicēs bija izmantoti elementi, kas nebija paši raksturīgākie Preiļu novadam.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 


Apstiprināts ar Preiļu novada domes
2011. gada 29. septembra sēdes lēmumu,
protokols Nr. 15, punkts 2.1


Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču izveides konkursa NOLIKUMS


1. Šis nolikums nosaka Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču (turpmāk – skiču) izveides konkursa (turpmāk – Konkurss) izsludināšanas un norises kārtību.
2. Konkursu rīko Preiļu novada dome.
3. Konkursa mērķis ir izveidot Preiļu novada ģerboni, logotipu un karogu kā unikālu Preiļu novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizētu teritorijas dabu, kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas.
4. Konkurss ir atklāts, un tajā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona.
5. Katrs darbs jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, kuras priekšpusē jānorāda konkursa nosaukums un kurā jābūt informācijai par pretendentu (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, e-pasts, telefons).
6. Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena – 2011. gada 2. decembris līdz plkst.16.00.
7. Konkursa darbus jāiesniedz Preiļu novada domes ēkā, Raiņa bulvāris 19, Preiļos, domes kancelejā no plkst.8.00 -12.00 un 13.00 – 16.00, vai arī jānosūta pa pastu ar nosacījumu, ka pasta sūtījums domē tiek saņemts līdz šī nolikuma 6. punktā norādītajam datumam.
8. Konkursa darbi, kuri saņemti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti.
9. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz.
10. Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi pretendenti var saņemt Preiļu novada domē pie sabiedrisko attiecību speciālista vai zvanot pa tālruni 26556613.
11. Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču izveidē nepieciešams ievērot ģerboņa izstrādāšanas pamatprincipus, skices jāveido lakoniskas, vizuāli un filozofiski viegli uztveramas, universāli lietojamas kā Preiļu novada atpazīstamības zīme.
13. Skiču izveidei izmantojami visi grafiskie un glezniecības līdzekļi.
14. Katrs darbs iesniedzams A4 izdrukas formātā un CD diskā.
15. Katrai skicei uz atsevišķas lapas nepieciešams pievienot klāt autora skices idejas pamatojumu (īsu aprakstu) par izvēlētajiem elementiem.
16. Konkursa darbus izvērtēs ar domes lēmumu apstiprināta konkursa komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā.
17. Komisijas sēde tiek protokolēta. Protokolu paraksta visi klātesošie konkursa komisijas locekļi.
18. Konkursa komisija ir tiesīga pieaicināt konsultācijām atbilstošās nozares speciālistus.
19. Konkursa komisija 10 dienu laikā pēc skiču iesniegšanas termiņa beigām izvērtē katru pieteikumu un pieņem lēmumu par trīs apbalvojamiem darbiem, kā arī izvirza uzvarētāja darbu uz novada domes kārtējo sēdi apstiprināšanai. Nedēļas laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas komisija nosūta informāciju par pieņemto lēmumu pretendentiem.
20. Konkursa uzvarētājam dome piešķir galveno balvu Ls 200 un divas veicināšanas balvas – katra pa Ls 50. Dome ir tiesīga nepiešķirt veicināšanas balvas.
21. Pēc konkursa noslēguma Preiļu novada dome organizē konkursam iesniegto darbu publisku apskati Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv .
22. Konkursa uzvarētājs paraksta līgumu ar Preiļu novada domi par mantisko autortiesību nodošanu.


Preiļu novada domes priekšsēdētājs                                      A. Adamovičs


 

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2011.