Nolikums `Preiļu novada domes Atzinības raksta piešķiršanas kārtība`

10.10.2011.

Apstiprināts
ar Preiļu novada domes
2011. gada 29. septembra sēdes lēmumu,


1. Atzinības raksta piešķiršanas mērķis
Preiļu novada domes Atzinības raksts ir apbalvojums, kas izveidots, lai izteiktu pašvaldības pateicību juridiskām un fiziskām personām par sasniegumiem vai ieguldījumu Preiļu novada, Latgales vai Latvijas valsts tautsaimniecības, kultūras, izglītības, veselības aprūpes, sociālajā vai sporta jomā.


2. Atzinības raksta piešķiršana


2.1. Juridiskām personām:
• 2.1.1. uzņēmuma nozīmīgā jubilejā;
• 2.1.2. par sasniegumiem savā nozarē;
• 2.1.3. par finansiālu un praktisku atbalstu novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē.


2.2. Fiziskām personām:
• 2.2.1. novada iedzīvotājiem par priekšzīmīgu ilgstošu amata pienākumu veikšanu, sakarā ar nozīmīgu darba jubileju;
• 2.2.2. par īpaši nozīmīgiem sasniegumiem;
• 2.2.3. par īpašu aktivitāti sabiedriskajā dzīvē;
• 2.2.4. novada domes un domes pakļautībā esošo iestāžu darbiniekiem kā pateicību par ilgstošu darbu, aizejot pensijā.


3. Kandidātu izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtība


3.1. Kandidātus Atzinības raksta piešķiršanai var izvirzīt novada domes deputāti, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, iedzīvotāju grupas 20 cilvēku sastāvā, darba kolektīvi un sabiedriskās organizācijas rakstiski.


3.2. Iestādes un uzņēmumi Atzinības raksta piešķiršanai vienā reizē drīkst izvirzīt noteiktu skaitu kandidātu:
• ja nodarbināto skaits ir līdz 100 darbiniekiem – viens kandidāts,
• ja nodarbināto skaits ir no 100 līdz 300 darbiniekiem – līdz diviem kandidātiem,
• ja nodarbināto skaits ir 300 un vairāk darbinieku – līdz 3 kandidātiem.


3.3. Izvirzot kandidātus Atzinības raksta saņemšanai, pieteikumā jānorāda apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas gads, darbavieta, amats, dzīvesvieta un pamatojums apbalvojuma piešķiršanai.


3.4. Pieteikumu jāiesniedz novada domē līdz datumam, kas norādīts Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv vai Preiļu novada domes informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”.


3.5. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja izskata un sagatavo priekšlikumus apstiprināšanai domē.


3.6. Atzinības rakstu piešķir ar Preiļu novada domes lēmumu.


3.7. Atzinības rakstu pasniedz vienreiz gadā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā ne vairāk kā piecpadsmit personām.


3.8. Domes priekšsēdētājs var ieteikt piešķirt Atzinības rakstu arī citos gadījumos.


3.9. Par piešķirtajiem Atzinības rakstiem iedzīvotāji tiek informēti Preiļu novada domes informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis” un Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv.


Domes priekšsēdētājs A. Adamovičs


Lēmumprojektu sagatavoja
Maija Paegle


 

Pēdējās izmaiņas: 10.10.2011.