Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Būvdarbi objektā „Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana Jaunatnes ielā 1, Līčos (Preiļu novada pansijas izveidošana)” 2.posms”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

27.09.2011.

SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”
Liepu ielā 2, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 47703017720, juridiskā adrese: Liepu 2, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma līguma priekšmets: „Būvdarbi objektā „Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana Jaunatnes ielā 1, Līčos (Preiļu novada pansijas izveidošana)” 2.posms”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PS 2011/06 Tehnisko specifikāciju.


3. SIA „Preiļu saimnieks’ Iepirkumu komisija ir veikusi iepirkumu un 27.09.2011. pieņēma lēmumu slēgt sekojošu iepirkuma līgumu:


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, tai skaitā panta desmito daļu un Iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu, Komisija nolēma:


3.1. Noteikt par uzvarētāju un slēgt iepirkuma līgumu par būvdarbiem objektā “Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana Jaunatnes ielā 1, Līčos (Preiļu novada pansijas izveidošana)” 2.posms” ar SIA “Nams P”, Reģ.nr.41503024355, Cēsu iela 24, Preiļi.
          Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 15 166.14 (piecpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit seši lati 14 santīmi), PVN 22% – Ls 3336.56 (trīs  tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši lati 56 santīmi) un kopsummā ar PVN22% ir Ls 18502.70 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti divi lati 70 santīmi).
           Priekšapmaksa – (avanss) 50% apmērā no Līguma summas Ls 9251.35 (deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit viens lats 35 santīmi ), tai skaitā PVN 22%, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Galīgais norēķins (atlikušie 50% no līguma summas) tiek veikts pēc Līguma izpildīto Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta Pušu parakstīšanas.
          Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā un   pieņemšanas akta parakstīšanas.
          Līguma izpildes termiņš – Būvdarbi tiek uzsākti pēc Līguma spēkā stāšanās un Līguma izpildes termiņš ir līdz 2011.gada 01.novembrim.


3.2. Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu 27.09.2011.nosūtīts publicēšanai IUB mājas lapā.


4. Kontaktpersona: SIA „Preiļu saimnieks” valdes loceklis Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 27.09.2011.