Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma – `Papilddarbi ERAF projekta `Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā` realizācijai` izsludināšanu

22.09.2011.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Projekta nosaukums: Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”


3. Projekta numurs: ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014


4. Iepirkuma procedūras nosaukums: „Papilddarbi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” realizācijai”


5. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: „Papilddarbi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” realizācijai””, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


6. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2011/16M ERAF


7. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā „Iepirkumi”).
Ar Iepirkuma dokumentāciju (oriģinālā) var iepazīties uz vietas Preiļu novada domes Tehniskajā daļā 51.kabinetā darba dienās, iepriekš saskaņojot ar Iepirkuma kontaktpersonu Juri Kovaļevski, tālr. 65307320, 26410521, e-pasts: juris.kovalevskis@preili.lv, līdz Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas beigu datumam.


Nolikums (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikumi (ZIP)


8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 03.oktobrim plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


9. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


10. Iepirkuma kontaktpersonas:
• vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
• tehniskos jautājumos: izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis, tālr. 65307320, 26410521, e-pasts:
juris.kovalevskis@preili.lv;
• administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.