Turpinās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Pelēčos

19.09.2011.


Lai Pelēču ciemata iedzīvotājiem uzlabotu ūdensapgādes kvalitāti un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāti, tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”.


Šī gada 1. augustā starp pašvaldību un būvdarbu iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA „Daugavpils būvmehanizācija” tika noslēgts būvdarbu līgums. Projekta ietvaros plānotos būvdarbus paredzēts pabeigt līdz šī gada oktobra beigām. Šobrīd objektā notiek intensīvi būvdarbi: Skolas ielā tiek rekonstruēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, turpinās jauna spiedvada izbūves darbi, ir uzsākta jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve.


Kopumā projekta ietvaros paredzēti sekojoši darbi:
 Ūdensapgādē: artēziskās akas rekonstrukcija, dīzeļģeneratora uzstādīšana, esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1399m), jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecība (110m).
 Kanalizācijā: esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (680m), jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve (1275m), jauna spiedvada izbūve (302m), jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu- 40 izbūve (t.sk. esošo NAI demontāža).


Projekta rezultātā uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte un tā būs atbilstoša noteiktajām normām. Ūdens zudumi tiks samazināti no 30% uz 11% no iegūtā ūdens daudzuma. Iedzīvotāji tiks nodrošināti ar noteiktajām ūdens rezervēm. Notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši normatīvajām prasībām un samazināsies piesārņojuma apjoms. Infiltrācija samazināsies no 16% uz 9%. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā 50% Pelēču ciema iedzīvotāju tiks nodrošināti ar centralizētas kanalizācijas pakalpojumiem.


Atgādinām, ka 2010. gada 11. oktobrī starp VA Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014. Tās ietvaros tiks īstenots projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 303 713,00 lati, no tām Ls 258 156,05 finansē Eiropas Savienība, Ls 45 556,95 tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.  


Šī gada 4. aprīlī Preiļu novada dome izsludinājusi iepirkumu par projekta ietvaros paredzēto būvdarbu veikšanu. Iepirkumā piedāvātās būvdarbu cenas bija ievērojami lielākas nekā projektam piešķirtais finansējums, tāpēc nācās samazināt veicamo darbu apjomu un veikt atkārtotu iepirkumu. Šajā iepirkumā uzvarēja SIA „Daugavpils būvmehanizācija” ar kuru tika noslēgts līgums.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.