Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Būvdarbu veikšana objektā „Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama, Jaunatnes ielā 1, Līčos, energoefektivitātes uzlabošana””, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

13.09.2011.

SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”
Liepu ielā 2, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 47703017720, juridiskā adrese: Liepu 2, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma līguma priekšmets: „Būvdarbu veikšana objektā „Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama, Jaunatnes ielā 1, Līčos, energoefektivitātes uzlabošana””, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PS 2011/05 Tehnisko specifikāciju (iepirkums ir dalīts daļās).


3. SIA „Preiļu saimnieks’ Iepirkumu komisija ir veikusi iepirkumu un 07.09.2011. pieņēma lēmumu slēgt sekojošus iepirkumu līgumus:


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, tai skaitā panta desmito daļu un Iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām, iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem,  Komisija nolēma:
Noteikt par uzvarētājiem sekojošus pretendentus, Iepirkuma, id.nr. PS 2011/05, daļās:


3.1. Iepirkuma Būvdarbu veikšana, daļā – elektrosistēmas izbūves darbi objektā “Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama, Jaunatnes ielā 1, Līčos, energoefektivitātes uzlabošana – slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Elmont”, reģ.Nr.40103321179; Stacijas iela 42-48, Olaine, Olaines novads, LV- 2114.
     Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 14 666,60 (četrpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit seši lati 60 santīmi), PVN 22% ir Ls 3226,65 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 17 893,25 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs lati 25 santīmi).
      Priekšapmaksa – (avanss) 20% apmērā no līguma summas, tas ir Ls 3578,65 (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi lati 65 santīmi). Galīgais norēķins (atlikušie 80% no līguma summas) tiek veikts pēc atbildīgo dienestu/iestāžu pozitīvu atzinumu saņemšanas, kuras ir izsniegušas tehniskos noteikumus Objekta Būvdarbu veikšanai un pēc Līguma izpildīto Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta Pušu parakstīšanas.
      Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas akta parakstīšanas.
       Līguma izpildes termiņš – Būvdarbi tiek uzsākti pēc Līguma spēkā stāšanās un Līguma izpildes termiņš ir līdz 2011.gada 26.septembrim.


3.2. Iepirkuma Būvdarbu veikšana, daļā – santehnikas darbus: apkures, ventilācijas, ūdens un kanalizācijas, ārējos lietusūdens kanalizācijas darbus objektā “Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama, Jaunatnes ielā 1, Līčos, energoefektivitātes uzlabošana – slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „D-FORCE SERVISS”, reģ.Nr. 43603032520, Pērnavas iela 21-22, Jelgava, LV-3004.
      Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 17 392,33 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi lati 33 santīmi), PVN 22% ir Ls 3826,31  un līguma summa ar PVN22% ir Ls 21 218,64 (divdesmit viens tūkstotis divi simti astoņpadsmit lati 64 santīmi).
       Priekšapmaksa – (avanss) 50% apmērā no līguma summas, tas ir Ls 10 609,32 (desmit tūkstoši seši simti deviņi lati 32 santīmi ). Galīgais norēķins (atlikušie 50% no līguma summas) tiek veikts pēc atbildīgo dienestu/iestāžu pozitīvu atzinumu saņemšanas, kuras ir izsniegušas tehniskos noteikumus Objekta Būvdarbu veikšanai un pēc Līguma izpildīto Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta Pušu parakstīšanas.
       Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā un   pieņemšanas akta parakstīšanas.
        Līguma izpildes termiņš – Būvdarbi tiek uzsākti pēc Līguma spēkā stāšanās un Līguma izpildes termiņš ir līdz 2011.gada 26.septembrim.


3.3. Iepirkuma Būvdarbu veikšana, daļā – pārējie būvdarbi objektā “Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama, Jaunatnes ielā 1, Līčos, energoefektivitātes uzlabošana – slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Nams P”, Reģ.nr.41503024355, Cēsu iela 24, Preiļi.
       Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 5794,12 (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri lati 12 santīmi), PVN 22% ir Ls 1274,70 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 7068,82 (septiņi tūkstoši sešdesmit astoņi lati 82 santīmi).
       Priekšapmaksa – (avanss) 50% apmērā no līguma summas, tas ir Ls 3534,41 (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit četri lati 41 santīms ) . Galīgais norēķins (atlikušie 50% no līguma summas) tiek veikts pēc Līguma izpildīto Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta Pušu parakstīšanas.
      Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas akta parakstīšanas.
      Līguma izpildes termiņš – Būvdarbi tiek uzsākti pēc Līguma spēkā stāšanās un Līguma izpildes termiņš ir līdz 2011.gada 26.septembrim.


3.4. Informatīvais paziņojums par noslēgtajiem līgumiem 13.09.2011.nosūtīts publicēšanai IUB mājas lapā.


4. Kontaktpersona: SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks tel.29420589

Pēdējās izmaiņas: 13.09.2011.