29. septembrī notiks Preiļu novada domes sēde

29.09.2011.

Preiļu novada domes sēde
Preiļos, 2011.gada 29.septembrī plkst.15.00


Darba kārtība:


1. FINANAŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par grozījumiem Nr.4. „Saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada pašvaldības  2011.gada pamatbudžetu””.
1.2. Par nomas maksas samazināšanu.
1.3. Par Valsts dotācijas  mācību līdzekļu iegādei  sadali pirmsskolas izglītības iestādēm.
1.4. Par papildus štatiem Preiļu pagasta pārvaldei.
1.5. Par līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa”.
1.6. Par vecāku līdzfinansējumu Preiļu Mūzikas un mākslas skolā.
1.7. Par līdzekļu piešķiršanu Bērnu un jauniešu sporta skolai.
1.8. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pansijai „Līči” un krīzes centram.
1.9. Par viena iemītnieka uzturēšanas maksu novada pansijā „Līči”.
1.10. Par papildus štatiem Sociālajam dienestam.
1.11. Par biedrības „Preilēniešu nams” rēķinu apmaksu. 
1.12. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai un teritoriālo vadību.
1.13. Par telpu nomas līguma izbeigšanu.
1.14. Par nekustamā īpašuma  „Šusta ezers” nomu.
 
2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:
 
2.1. Par Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču izveides konkursa nolikuma apstiprināšanu.
2.2. Par Kultūras ministrijas atzinības raksta piešķiršanu.
2.3. Par nolikuma „Preiļu novada domes Atzinības raksta piešķiršanas  kārtība” apstiprināšanu.
2.4. Par grozījumiem Preiļu novada Sociālā dienesta nolikumā.
2.5. Par Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centra nolikumu.
2.6. Par Preiļu novada Sociālā dienesta pansijas „Līči” nolikumu.
2.7. Par izmaiņām kārtībā klašu komplektu veidošanai un pedagogu mērķdotācijas sadalei Preiļu novada vispārējās izglītības iestādēs.
2.8. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu.
2.9. Par dzīvokļa apakšīres līguma noslēgšanu,
2.10. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.11. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.12. Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu.
2.13. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.14. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.15. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.16. Par sociālās dzīvojamās platības apmaiņu.
2.17. Par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


3.1. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.2. Par neapbūvētā zemes gabala ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
3.3. Par Preiļu  novada domes 2011.gada 31.marta lēmuma (prot. Nr.4) atcelšanu.
3.4. Par Preiļu novada domes 2011.gada 25.augusta lēmuma (prot. Nr.13., p.3.5.) precizēšanu.
3.5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3.6. Par grozījumiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.
3.7. Par saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā” apstiprināšanu.
3.8. Par saistošo noteikumu „Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu novadā” apstiprināšanu.


 


Novada  domes  priekšsēdētājs        A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2011.