Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Preiļu mūzikas un mākslas skolas ēkas jumta un telpu remonts”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju

08.09.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums – „Preiļu mūzikas un mākslas skolas ēkas jumta un telpu remonts”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011/15M, Instrukciju Pretendentiem , tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkumam, id.nr. PND 2011/15M, tika iesniegts viens piedāvājums no SIA „Resurss Plus”, reģ.nr. 41503025543.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendenta iesniegto piedāvājumu un konstatēja, ka pretendents atbilst un ir iesniedzis piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma, id.nr. PND 2011/15M, Instrukcijas prasībām, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11.,3., 5.3., 6.1. punktiem un piedāvājumu vērtēšanas rezultātiem, komisija nolēma:       
5.  Noteikt par uzvarētāju un slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „Resurss Plus”, reģ.nr. 41503025543 par Preiļu mūzikas un mākslas skolas ēkas jumta un telpu remontu.
          Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 17 245,28 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti  četrdesmit pieci lati 28 santīmi), PVN 22% ir Ls 3793,66 un līguma summa ar PVN22% ir Ls  21 039,24 (divdesmit viens tūkstotis trīsdesmit deviņi lati 24 santīmi).
        Priekšapmaksa (avanss) – 20% apmērā no līguma summas.
        Apmaksa par izpildītajiem darbiem tiek veikta 10 dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanas 3 (trijās) kārtās: 1.kārta – jumta seguma ierīkošana, 2.kārta – ventilācijas un notekūdeņu sistēmas ierīkošana, 3 kārta – Iekštelpu remonts.
       Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 2 (divi) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas akta parakstīšanas. Garantijas termiņš jumta hidroizolācijai – 25 gadi.
       Līguma izpildes termiņš – 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās.
       Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.


6. Par komisijas pieņemto lēmumu komisija paziņo iepirkuma pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 08.09.2011.