Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

10.10.2011.

(MK noteikumi Nr. 33)
Biedrības „Preiļu rajona partnerība”
Paziņojums


Biedrība „Preiļu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas VI kārtu, Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011. gada 10. oktobra līdz 2011. gada 10. novembrim. V kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 75339.66  LVL


Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Preiļu rajona partnerības” birojā Kooperatīva -6, Preiļi, LV-5301.


413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju ieviešanas teritorijā” 2.aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.


1. Rīcība: Atbalsts vietējām iniciatīvas grupām Sabiedrisko centru izveidei un  darbības nodrošināšanai. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 35 000.00


413.pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju ieviešanas teritorijā”1.aktivitātē


Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.


6. Rīcība. Atbalsts lauku dzīves telpas pilnvērtīgai attīstībai:
Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 40339.66


Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai par projektu iesniegumu un ar Preiļu rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā:  www.preilupartneriba.lv  un VRG telpās Kooperatīva ielā 6, 3.stāvā, Preiļos, LV5201 kontaktpersona Valija Vaivode mob.22026684, e-pasta adrese: preilupartneriba@invox.lv  Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv un  VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 10.10.2011.