Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem – „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts”

30.08.2011.

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums – „Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remonts”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011-1BJSS, Instrukciju Pretendentiem , tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkumam, id.nr. PND 2011-1BJSS tika iesniegti piedāvājumi no trijiem pretendentiem, tai skaitā: SIA „PRO DEV”, Reģ.nr. 400003776456, SIA INSTELL”, reģ.nr. 40003036635 un SIA „BŪTĪBA”, Reģ.nr. 41503018363.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka visi pretendenti atbilst iepirkuma, id.nr. PND 2011-1BJSS, Instrukcijas prasībām un ir iesnieguši piedāvājumus, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


5. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus:
                               Iepirkuma pretendentu finanšu piedāvājumi – zemākā cena


Nr.p.k


Pretendents (nosaukums, adrese)Piedāvājuma cena LVL


1.


SIA „PRO DEV”


Reģ.nr. 40000377645611 786,92 (bez PVN22%)2.


SIA „INSTELL”


Reģ.nr. 40003036635


 


11 643,16 (bez PVN22%)3.


SIA „BŪTĪBA”


Reģ.nr. 415030183638 962,29 (bez PVN22%)
Saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem 1.11.punktu Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji: Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN), kas atbilst iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.
    
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11.,3., 5.3.punktu un piedāvājumu vērtēšanas zemākās cenas rezultātiem (komisijas finanšu piedāvājumu vērtēšanas 26.08.2011. tabula), komisija nolēma:       


6.  Noteikt par uzvarētāju SIA „BŪTĪBA”, Reģ.nr. 41503018363, juridiskā adrese: Muitas iela 3d, Daugavpils, LV-5401, jo tā piedāvājums Iepirkumam, id.nr. PND 2011-1BJSS , atbilst iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām un ir ar piedāvājuma zemāko cenu.


7.   Slēgt iepirkuma līgumu par Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas galvenās ēkas jumta remontu ar SIA „BŪTĪBA”, Reģ.nr. 41503018363.
       Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 8 962,29  (astoņi tūkstoši deviņi simti  sešdesmit divi lati 29 santīmi), PVN 22% ir Ls 1971,70 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 10 933,99 (desmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs lati 99 santīmi).
       Priekšapmaksa – (avanss) 20% apmērā no līguma summas.
       Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 3(trīs) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā un   pieņemšanas akta parakstīšanas.
       Līguma izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās.
       Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.


8. Par komisijas pieņemto lēmumu komisija paziņo iepirkuma pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 30.08.2011.