Brīvprātīgais darbs jauniešiem bezdarbniekiem – jaunas zināšanas un darba pieredze!

19.08.2011.

Lai veicinātu jauniešu bezdarbnieku darbību sabiedrības labā, piedaloties brīvprātīgajā darbā biedrībās vai nodibinājumos, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno jaunu nodarbinātības pasākumu bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.


Brīvprātīgais darbs jauniešiem sniedz iespēju būt sabiedriski aktīviem, līdzdarboties dažādos projektos, iegūt jaunas zināšanas, jaunu sociālo un profesionālo pieredzi, apliecināt savas spējas un talantus, iegūt sociālus kontaktus un iespēju īstenot savas idejas. Jaunietis bezdarbnieks, strādājot brīvprātīgo darbu sabiedrības labā, nostiprinās saites ar sabiedrību, iegūs darba iemaņas, kas vēlāk atvieglos pastāvīga darba meklējumus un iekļaušanos darba tirgū. Turklāt brīvprātīgajā darbā iegūto pieredzi un prasmes var iekļaut savā darba un dzīves aprakstā (CV).
Dalībai pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” jaunieši bezdarbnieki var pieteikties jebkurā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā. Jaunietim, kuram nav pastāvīga darba, personīgi jāierodas NVA filiālē, jāreģistrējas kā bezdarbniekam un jāizsaka vēlme piedalīties brīvprātīgajā darbā. Jaunietis saņems pieteikuma anketu, kas jāaizpilda, norādot jomu vai jomas, kurās viņš vēlas veikt brīvprātīgo darbu. Ja jaunieša vēlmes sakrīt ar brīvprātīgā darba vietu piedāvājumu, viņš saņem norīkojumu līguma slēgšanai ar konkrētu biedrību vai nodibinājumu.


Lai arī brīvprātīgā darba veicēji visbiežāk nesaņem atalgojumu naudas izteiksmē, bet gan gandarījumu un prieku par savu paveikto darbu, NVA nodrošina finansiālu atbalstu – jaunietis bezdarbnieks par brīvprātīgo darbu ik mēnesi saņems stipendiju 40 latu apmērā. Savukārt tiem pasākuma dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, stipendija būs 60 lati. Turklāt jaunieši bezdarbnieki būs apdrošināti pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba laikā.


NVA pasākuma „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam” ietvaros brīvprātīgā darba veicējs var tikt nodarbināts no viena līdz sešiem mēnešiem, piecas dienas nedēļā ne mazāk kā četras un ne vairāk kā astoņas stundas dienā.


„Šis gads visā Eiropas Savienībā ir pasludināts par brīvprātīgā darba gadu un, manuprāt, tā ir lieliska iespēja aktīviem jauniešiem izprast un iesaistīties brīvprātīgā darba kustībā, kas citviet Eiropā ir ļoti populāra. Tā ir iespēja būt sabiedriski aktīvam un līdzdarboties dažādos projektos, iegūt jaunu pieredzi un draugus, parādīt savus talantus un īstenot savas idejas, kā arī, protams, redzēt pasauli! Tāpēc aicinu gan jauniešus iesaistīties, organizēt un gūt gandarījumu par labi īstenotiem mērķiem un darbiem”, teic NVA direktore B. Paševica.


Detalizētāka informācija atrodama NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā “Bezdarbniekiem” un “Aktuālie pakalpojumi.


Ar cieņu,
Ingrīda Orlova
Pakalpojumu departamenta
Nodarbinātības pasākumu nodaļas
eksperte
tālr. 67021824
e-pasts:
Ingrida.Orlova@nva.gov.lvNVA misija būt par uzticamu partneri darba devējam un darba ņēmējam, veicinot bezdarba samazināšanu un nodarbinātības uzlabošanu valstī.
Nodarbinātības valsts aģentūra ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno Valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā. Aģentūras sniegto pakalpojumu administrēšanas struktūru veido pārvalde,
28 filiāles un 3 klientu apkalpošanas centri visā Latvijā.


Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam


Pasākuma mērķis:
• veicināt jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā,
• sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju     nodrošināšanai.


Brīvprātīgā darba mērķa grupa:
• jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un kuri
• izteikuši vēlmi dalībai Brīvprātīgā darbā un tā reģistrēta informācijas sistēmā;
• atrodas NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
• atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.


Brīvprātīgā darba ilgums
• no viena līdz sešiem mēnešiem.
 
Brīvprātīgā darba īstenotājam jāievēro šādi nosacījumi:
• ir reģistrēta/-s saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
• tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
• nav pasludināta tā tiesiskās aizsardzības process, maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta   tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
• tam ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka likums;
• apņemas organizēt Brīvprātīgo darbu, iesaistot jaunieti bezdarbnieku tādā bezatlīdzības darbā vai pakalpojumu sniegšanā, kas ir vērsts uz biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu;
• pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav konstatēti pretendenta būtiski profesionālās darbības pārkāpumi attiecīgajā darbības nozarē, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību jomā (pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetences institūcijas atzinumu);
• pretendents vai tā pārvaldes institūciju locekļi nav ar tiesas spriedumu atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
• pēdējā gada laikā nav pārkāpis līguma par pasākumu īstenošanu noteikumus (ja šāds līgums ar NVA ir bijis noslēgts).


Brīvprātīgajam darbam paredzētos finanšu līdzekļus izmanto:
• bezdarbnieka ikmēneša stipendijai 40 latu apmērā,
• ikmēneša stipendijai 60 latu apmērā, ja bezdarbniekam noteikta invaliditāte, ko izmaksā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām;
• ar iespējamo nelaimes gadījumu (kas var notikt pasākuma laikā ar iesaistītajiem bezdarbniekiem) apdrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.


Kad un kur pieteikties?
• No 2011. gada 8. jūlija visās 28 NVA filiālēs. Līgumu ar biedrību vai nodibinājumu slēgs NVA, savukārt biedrība vai nodibinājums jau attiecīgi tālāk slēgs līgumu ar bezdarbnieku.


Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010, e-pasts: nva@nva.gov.lv
www.nva.gov.lv


 

Aizkraukles filiāle


Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101


Aldona Britāne, tālr. 65121086


Limbažu filiāle


Vecā Sārmes iela 10, Limbaži, LV-4001


Ramona Kočāne, tālr. 64023965


Alūksnes filiāle


Helēnas iela 52, Alūksne, LV-4301


Diāna Kleščenko, tālr. 64322441


Ludzas filiāle


Skolas iela 12, Ludza, LV-5701


Lana Dombrovska, tālr. 65723504


Balvu filiāle


Bērzpils iela 2a, Balvi, LV-4501


Anita Rukmane, tālr. 64507260


Madonas filiāle


Upes iela 3, Madona, LV-4801


Gunta Dreimane, tālr. 64807096


Bauskas filiāle


Rātslaukums 4, Bauska, LV-3901


Ludmila Kožemjakina, tālr. 63960631


Ogres filiāle


Rīgas iela 14, Ogre, LV-5001


Evija Lazdiņa, tālr. 65046340


Cēsu filiāle


Bērzaines iela 15, Cēsis, LV-4101


Evija Daukule, tālr. 64127769


Preiļu filiāle


Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Ruta Petrovska, tālr. 65341357


Daugavpils filiāle


Varšavas ielā 18, Daugavpils, LV-5417


Ilze Kučinska, tālr. 65484370


Rēzeknes filiāle


18.novembra iela 35, Rēzekne, LV-4600


Vilhelmīne Gosteva, tālr. 64607811


Dobeles filiāle


Zaļā iela 27, Dobele, LV-3701


Aija Prikule, tālr. 63714101


Rīgas reģionālā filiāle


Jēzusbaznīcas iela 11, Rīga, LV-1050


Gunta Veita, tālr. 67227930


Gulbenes filiāle


Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401


Iveta Bružāne, tālr. 64471269


Saldus filiāle


Avotu iela 12, Saldus, LV-3801


Andra Kozlovska, tālr. 63822326


Jelgavas filiāle


Skolotāju ielā 3, Jelgava, LV-3001


Helga Kanča, tālr. 63026674


Siguldas filiāle


Dārza iela 2a, Sigulda, LV-2150


Dace Rodiņa, tālr. 67870973


Jēkabpils filiāle


Jaunā iela 79e, Jēkabpils, LV- 5201


Inta Lazdāne, tālr. 65231165


Talsu filiāle


K.Valdemāra iela 2a, Talsi, LV-3201


Rita Grence, tālr. 63291746


Jūrmalas filiāle


Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010


Saulcerīte Briede, tālr. 67760227


Tukuma filiāle


Pils iela 11, Tukums, LV-3100


Signe Balode, tālr. 63122002


Krāslavas filiāle


Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava, LV-5601


Helēna Kokare, tālr. 65622102


Valkas filiāle


Raiņa iela 16, Valka, LV-4701


Linda Upmale, tālr. 64774028


Kuldīgas filiāle


Piltenes iela 5a, Kuldīga, LV-3300


Santa Hemminga, tālr. 63320091


Valmieras filiāle


Meža iela 7, Valmiera, LV-4200


Solvita Drukmane, tālr. 64220765


Liepājas filiāle


Graudu iela 50, Liepāja LV-3401


Linda Niedola, tālr. 63422276


Ventspils filiāle


Pētera iela 3, Ventspils, LV-3600


Vaira Jansone, tālr. 63621303Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010, e-pasts: nva@nva.gov.lv
www.nva.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.