Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola turpina bērnu ar valodas traucējumiem uzņemšanu 2011./2012. mācību gadam

19.08.2011.

2011. gada 23. augustā no pl. 10.00 skolā (Rēzeknē, Varslavāna ielā 5) strādās pedagoģiski medicīniskā komisija, ar kuras lēmumu bērnus var uzņemt Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā:
–   latviešu plūsmā  no 1. līdz 4. klasei
–   krievu plūsmā 1 klasē


Lūdzam informēt jūsu novada (pagasta) teritorijā dzīvojošo bērnu vecākus, kuru bērniem būtu nepieciešams mācīties Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā. 


Ierodoties uz pedagoģiski medicīniskās  komisijas sēdi, nepieciešami šādi dokumenti:
– izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;
– ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi.
–  izglītības iestādes (ja tāda ir bijusi iepriekš) sniegtā informācija vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
– bērnu psihiatra atzinums par izglītojamo, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
–  citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni.


Ja nepieciešamos dokumentus vecāki nevar paspēt savākt līdz 23. augustam, tad sazinoties ar skolas vadību, iespējams līdz 2011. gada 1. septembrim  sasaukt nākamo pedagoģiski medicīniskās  komisijas sēdi.


Skola izglītojamajiem piedāvā:


 Izglītību valsts valodā  atbilstoši pamatizglītības standartiem (kā vispārizglītojošajā skolā);
1.-2.klasēs tiek uzņemti arī tie bērni, kuriem nepieciešama apmācība krievu valodā. 
 Bezmaksas individuālās nodarbības bērniem ar izrunas, rakstu valodas un mācīšanās traucējumiem;
 Ārstniecisko vingrošanu, ritmiku, logoritmiku, fakultatīvās un pulciņu nodarbības;
 Četrreizēju bezmaksas ēdināšanu, mācību grāmatas, atvieglojumus mācību līdzekļu iegādē un ceļa izdevumu segšanā;
 Bezmaksas internātu;
 Pastāvīgu bezmaksas medicīnisko aprūpi;
 Psihologa, sociālā pedagoga atbalstu;
 Dažādus ārpusklases pasākumus, ekskursijas.
 
Skolas mācību un audzināšanas darbs ar praktisku ievirzi tiek organizēts, lai veicinātu izglītojamo valodas attīstību un korekciju, ievērojot audzēkņu vispārējo attīstības līmeni un veselības stāvokli, kā arī galveno mērķi – lai skolēni iegūtu kvalitatīvu pamatizglītību, pēc tam turpinātu mācības un integrētos sabiedrībā.


Skolēniem pēc sekmīgas valodas traucējumu novēršanas ir iespējams atgriezties un turpināt mācības savās iepriekšējās mācību iestādēs. Savukārt pēc skolas beigšanas absolventi turpina mācības gan arodskolās, gan vispārizglītojošajās vidusskolās.


Lūgums jums palīdzēt vecākiem izvēlēties bērnam piemērotāko un atbilstošāko izglītības programmu, jo savlaicīgi neatrisinātas valodas problēmas var izraisīt arī dažādas psiholoģiska un sociāla rakstura problēmas (bēgšana no stundām, apsaukāšana, nemācīšanās, klaiņošana, u.c.)


Skolas adrese: Varslavāna ielā 5, Rēzeknē.


Informāciju par uzņemšanu skolā var iegūt interneta mājas lapā www.rli.lv,
 pa tālruņiem –
64625003 (direktore)
64622658 (sekretāre)
vai rakstot uz e pastu:  logopeduskola@rezekne.lv


Ar cieņu,
Rita Zommere, 
Skolas direktore


 

Pēdējās izmaiņas: 19.08.2011.