Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu – „Autoruzraudzības līgums Būvdarbu izpildei projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

18.08.2011.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu – „Autoruzraudzības līgums Būvdarbu izpildei projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

2. Iepirkuma līguma nosaukums– „Autoruzraudzības līgums Būvdarbu izpildei projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2010/13M ERAF Tehnisko specifikāciju.

3. Iepirkumu procedūra – „Autoruzraudzības līgums Būvdarbu izpildei projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros”, ident.nr. PND 2010/13M ERAF,  ir veikta un 27.07.2011. pieņemts lēmums slēgt līgumu:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, tai skaitā desmito daļu un Iepirkuma Tehniskās specifikācijas nosacījumiem, saskaņā ar iesniegto piedāvājumu komisija nolēma:


3.1. Par Iepirkuma uzvarētāju atzīt un slēgt līgumu ar SIA „LL Premium Designs”, Reģ.nr. 40003347364, juridiskā adrese: Daugavas iela 28, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, saskaņā ar Iepirkuma Tehniskās specifikācijas  prasībām.
Iepirkuma līguma cena bez PVN22% ir LVL 4420,00 (četri tūkstoši četri simti divdesmit lati 00 santīmi), PVN 22% ir LVL 972,40 un līguma cena ar PVN22% ir LVL 5392,40 (pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi lati  40 santīmi).
         Norēķinu kārtība- avansa maksājums 50% apmērā no kopējās Līguma summas saskaņā ar līguma noteikumiem, pārējā līguma summa tiek izmaksāta pēc darba pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
         Darbu izpildes termiņš – līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā

3.2. Informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu 17.08.2011.nosūtīts publicēšanai IUB mājas lapā.

4. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2011.