25. augustā notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

25.08.2011.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA


Preiļos, 2011. gada 25. augustā plkst.15.00


1. FINANAŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par grozījumiem Nr.3. „Saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada pašvaldības  2011.gada pamatbudžetu””.
1.2. Par grozījumiem Nr.1. „Saistošajos noteikumos Nr.2. „Par Preiļu novada pašvaldības  2011.gada speciālo budžetu””.
1.3. Par Preiļu novada domes  autobusu izmantošanas kārtības apstiprināšanu.
1.4. Par pašvaldības dzīvokļa logu un palodžu nomaiņu.
1.5.  Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu.
1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā par īpašumu Pelēču un Saunas pagastos.
1.7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – „Šusta ezers” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.8. Par novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma – Brīvības ielā 4, Preiļos izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1.9. Par pieteikuma iesniegšanu Preiļu rajona tiesā pret SIA „Initium MB” saistību  piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.
1.10.  Par zemes gabala nomu.
1.11. Par grozījumiem zemes nomas līgumā.
1.12. Par 2011.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma  plāna izmaiņām Preiļu novadā.
1.13. Par līdzekļu piešķiršanu  Aizkalnes baznīcas jumta remontam.
1.14. Par līdzekļu piešķiršanu.
1.15. Par dalību    projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.
 
2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


2.1. Par atļauju atvērt  9.klasi – komplektu ar sešiem skolēniem.
2.2. Par deklarētās dzīvesvietas  ziņu anulēšanu.
2.3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.4. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.5. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.6. Par uzņēmuma juridiskās adreses reģistrēšanu.
2.7. Par Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču izveides konkursa rezultātiem.
2.8.  Par piedeklarēšanu sociālajā dzīvojamā platībā.
2.9. Par sociālās dzīvojamās  platības ierādīšanu.
2.10. Par GMI pabalsta izmaksas atteikumu.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


3.1. Par sadarbības līgumu ar NBS zemessardzi.
3.2. Par dokumentu aprites kārtību Preiļu novadā.
3.3. Par novada domes 2011.gada 31.marta lēmuma (prot. Nr.4) p.1.16.15., 1.16.21., 1.16.27. atcelšanu.
3.4. Par valsts 1.šķiras autoceļa posma pārņemšanu Preiļu novada domes īpašumā.
3.5. Par adreses maiņu.
3.6. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.


 


Novada domes priekšsēdētājs                       A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2011.