Tiek nolemts no adrešu reģistra dzēst 10 ciemus

15.07.2011.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra.


2011.gada 15.jūlijā Preiļu novada domes deputāti izskatīja Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstuli, par adresācijas objektiem, kuri neatbilst MK 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”. Vēstulē ir uzskaitīti arī 10 Preiļu novada teritorijā esoši ciemi, kuros nav reģistrēta neviena iela un/vai ēka. Izskatot šo jautājumu, domes deputāti nolēma lūgt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu no Valsts adrešu reģistra dzēst ciemus:
 Gāgas, Aizkalnes pagastā;
 Skudrinieki, Pelēču pagastā;
 Jurģīši, Pelēču pagastā;
 Putāni, Pelēču pagastā;
 Otrie Vaivodi, Preiļu pagastā;
 Vinkova, Preiļu pagastā;
 Maksimovka, Preiļu pagastā;
 Mežsētas, Preiļu pagastā;
 Krapišķu Buki, Preiļu pagastā;
 Kalnacki, Preiļu pagastā.


Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pantu, „ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam”.


Atklātā balsojumā par ciemu izslēgšanu no adrešu reģistra ar 9 balsīm par un 2 balsīm atturas deputāti nolēma: lūgt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu no Valsts adrešu reģistra dzēst iepriekš minētos ciemus, kuros nav reģistrēta neviena iela un/vai ēka.


Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.


 

Pēdējās izmaiņas: 15.07.2011.