Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem – „Preiļu Valsts ģimnāzijas vienstāvu mācību korpusa ēkas jumta seguma rekonstrukcija”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju

25.07.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums – „Preiļu Valsts ģimnāzijas vienstāvu mācību korpusa ēkas jumta seguma rekonstrukcija”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011/12M, Instrukciju Pretendentiem , tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkumam, id.nr. PND 2011/12M tika iesniegti piedāvājumi no septiņiem pretendentiem, tai skaitā: SIA “LATA CMD”, Reģ.nr. 51703003201, SIA „ZDZ”, Reģ.nr. 44103026080, SIA „PRO DEV”, Reģ.nr. 400003776456, SIA „AKVILONS Z”, Reģ.nr. 44103043061, SIA „Preiļu celtnieks”, Reģ.Nr. 41503024529, SIA „Defass-D”, Reģ.nr.40003217833 un SIA „BŪTĪBA”, Reģ.nr. 41503018363.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka visi pretendenti atbilst iepirkuma, id.nr. PND 2011/12M, Instrukcijas prasībām un ir iesnieguši piedāvājumus, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


5. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus:


Nr.p.k


Pretendents (nosaukums, adrese)Piedāvājuma cena LVL


Bez PVN


1.


SIA “LATA CMD”


Reģ.nr. 5170300320170 876,00 (bez PVN22%)2.


SIA „ZDZ”


Reģ.nr. 4410302608049 770,04 (bez PVN22%)3.


SIA „PRO DEV”


Reģ.nr. 400003776456 


50 215,71 (bez PVN22%)4.


SIA „AKVILONS Z”


Reģ.nr. 4410304306143 818,76 (bez PVN22%)5.SIA „Preiļu celtnieks ”


Reģ.Nr. 4150302452941 936,61 (bez PVN22%)6.


SIA „Defass-D”


Reģ.nr.40003217833 


57 454,91 (bez PVN22%)7.


SIA „BŪTĪBA”


Reģ.nr. 41503018363
42 542,45 (bez PVN22%)
Saskaņā ar Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem 1.11.punktu Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji: Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN), kas atbilst iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.
    
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11.,3., 5.3.punktu un piedāvājumu vērtēšanas zemākās cenas rezultātiem, Komisija nolēma


6. Noteikt par uzvarētāju SIA „Preiļu celtnieks”, Reģ.Nr. 41503024529, juridiskā adrese: Celtnieku ielā 2, Preiļos, LV-5301, jo tā piedāvājums Iepirkumam, id.nr. PND 2011/12M, atbilst iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām un ir ar piedāvājuma zemāko cenu.


7. Slēgt iepirkuma līgumu par Preiļu Valsts ģimnāzijas vienstāvu mācību korpusa ēkas jumta seguma rekonstrukciju ar SIA „Preiļu celtnieks ”, Reģ.Nr. 41503024529.
       Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 41 936,61 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti  trīsdesmit seši lati 61 santīms), PVN 22% ir Ls 9226,05 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 51 162,66 (piecdesmit viens tūkstotis simtu sešdesmit divi lati 66 santīmi).
       Priekšapmaksa – (avanss) 20% apmērā no līguma summas.
       Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 3(trīs) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā un   pieņemšanas akta parakstīšanas.
       Līguma izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās.
       Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.


8. Par komisijas pieņemto lēmumu komisija paziņo iepirkuma pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 25.07.2011.