Sapropeļa ieguvei izsolīs Šustas ezera un zemes gabala nomas tiesības

02.08.2011.

Sapropelis ir organiski nogulumi, kas, nogulsnējoties un pārveidojoties atmirstošo ūdensaugu un organismu atliekām, uzkrājas kopā ar minerāldaļiņām. Sapropeli var izmantot lauksaimniecībā kā mēslojumu un kā lopbarības piedevu, medicīnā kā dziednieciskās dūņas, ķīmiskajā rūpniecībā, būvmateriālu ražošanā, kā arī daudzās citās nozarēs. Pagājušā gadsimts 80. gados veiktie pētījumi liecina, ka tas ir sastopams lielākajā daļā no Latvijas ezeriem un daudzos purvos zem kūdras un tā krājumi ir ļoti lieli.


Sapropelis ir atrodams arī četros Preiļu novada eseros un tā kā šobrīd Latvijā sāk attīstīties šī resursa ieguve, uzņēmējiem ir radusies interese par novadā esošajiem resursiem. Šī gada aprīļa Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdē piedalījās un ar biznesa ieceri Šustas ezerā iegūt sapropeli deputātus iepazīstināja viena uzņēmuma pārstāvji. Lai uzsāktu dabas resursa ieguvi, ir nepieciešams veikt daudzus sagatavošanās darbus, kas ietver ne tikai nomas tiesību iegūšanu, bet arī izpētes darbus, noieta tirgu atrašanu, nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, iekārtu iegādi, infrastruktūras sakārtošanu utt.. 28. aprīļa novada domes sēdē tika skatīts jautājums par Šustas ezera nomu un tā kā sapropeļa ieguve attīrīs ezeru, sakārtos infrastruktūru un uzlabos ezera pieejamību, kā arī radīs jaunas darba vietas un papildus nodokļu ieņēmumus, tad domes deputāti nolēma rīkot Šustas ezera nomas tiesību izsoli. Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija izstrādāja izsoles noteikumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Šustas ezers” ar kadastra Nr. 7644 0010273 un zemes gabala ar kadastra Nr. 7644 001 0268 zemes nomas tiesību izsoli” projektu, kurš šī gada 26. maijā tika apstiprināts.


Atbilstoši noteikumiem izsoles objekts tiek nodots nomā ar komercdarbības mērķi – sapropeļa ieguve. Izsole būs mutiska, ar augšupejošu soli. Tajā var piedalīties Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta juridiska persona, kā arī fiziskas personas. Izsole notiks 2011.gada 2.augustā plkst. 13.00 Preiļu novada domē. Izsoles reģistrācijas maksa Ls 10,00. Nodrošinājuma nauda – Ls 50,00. Izsoles sākuma cena Ls 50,00 (1,5% no zemes kadastrālās vērtības). Izsoles objekta kadastrālā vērtība ir Ls 3272,00. Izsoles uzvarētājs iegūs uz pieciem gadiem nomā šos zemes gabalus pie nosacījumiem, ka nomnieks par saviem līdzekļiem veiks: objekta esošās situācijas izpētes darbus; ietekmes uz vidi novērtējumu, sapropeļa bioloģiskās un ķīmiskās analīzes; nekustamā īpašuma uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā uz Preiļu novada domes vārda; investīciju piesaistes plāna izstrādi un informācijas iegūšanu projekta realizācijai. Ja nomnieks izpildījis noteikumu, kā arī nomas līguma noteikumus, viņam būs tiesības prasīt zemes nomas līguma termiņa pagarinājumu vēl uz 20 (divdesmit) gadiem.


Arī turpmāk Šustas ezers būs pieejams gan atpūtniekiem, gan makšķerniekiem, kā arī tiks saglabāti noslēgtie zvejas tiesību nomas līgumi. Ezera nomas līgumā tiks paredzēts, ka nomniekam būs jāgādā arī par zivju resursu papildināšanu.

Pēdējās izmaiņas: 02.08.2011.