Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem– „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, saskaņā ar konkursa Nolikumu, tai skaitā Tehnisko

18.07.2011.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem– „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, saskaņā ar konkursa Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
2. Atklāta Konkursa priekšmeta nosaukums – „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros”, saskaņā ar konkursa, identifikācijas nr. PND 2011/11AK ERAF Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Konkursam, id.nr. PND 2011/11AK ERAF, tika iesniegts viens  piedāvājums no SIA „Daugavpils būvmehanizācija”, Reģ.nr. 41503004630.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendenta iesniegto piedāvājumu un konstatēja, ka pretendents un tā tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras, id.nr. PND 2011/11AK ERAF, Nolikuma un tā pielikumu prasībām.


5. Komisija izvērtēja iesniegto finanšu piedāvājumu saskaņā ar atklāta konkursa, id.nr. PND 2011/11AK ERAF, Nolikuma 10.2.4. apakšpunkta – Piedāvājumu vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji noteiktajām prasībām:
5.1. saskaņā ar Nolikuma 10.2.4.1.apakšpunktu: Iepirkumu komisija, nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, izmanto vērtēšanas kritērijus, ņemot vērā to īpatsvaru ar attiecīgu maksimālo piešķiramo punktu skaitu (skatīt tabulā nr.1);
5.2. saskaņā ar Nolikuma 10.2.4.4. apakšpunktu Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis vislielāko skaitliskā vērtējuma kopējo punktu skaitu.
                                                                                                                   


Tabula nr.1


Nr.p.k.


Kritēriji


Kritēriju īpatsvars


Kritēriju skaitliskā vērtējuma diapazons


Daugavpils būvmehanizācija


iegūtie punkti


A


Piedāvātā līgumcena


75


1-75


75


B


Darbu izpildes termiņš


10


1-10


10


C


Garantijas termiņi


15


1-15


15


D – Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits

 

100


100


         Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:  D=A+B+C , kur
          D – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums:


6. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu un Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā 10.2.1., 10.2.4.apakšpunktiem un 11.2. punktu , Komisija nolēma:


6.1. Par konkursa uzvarētāju atzīt pretendentu SIA „Daugavpils būvmehanizācija”, reģ.nr. 41503004630, adrese: 18.Novembra 105, Daugavpils, LV-5404, jo pamatojoties uz komisijas izvērtējumu par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, pretendents ir ieguvis 100 punktus (augstāko skaitlisko vērtējumu), saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām un pretendenta piedāvājuma līgumcenu.


6.2. Iepirkuma līgumu par  Būvdarbu izpildi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā” (ID Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/014)” ietvaros, slēgt ar SIA „Daugavpils būvmehanizācija”, reģ.nr. 41503004630.
      Iepirkuma līguma kopējā cena (summa): bez PVN22% LVL 222 773,60 (divi simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati 60 santīmi), PVN 22% ir LVL 49 010,19 (četrdesmit deviņi tūkstoši desmit lati 19 santīmi) un līguma summa ar PVN22% ir LVL 271 783,79 (divi simti septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit trīs lati 79 santīmi).
            Priekšapmaksa (avanss) – 10% apmērā no Konkursa būvdarbu līguma cenas.
            Līguma izpildes termiņš – 100 (viens simts) dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās.    
            Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 6 (seši) gadi pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas.
            Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.
          Līguma daļa, kuru Konkursa uzvarētājs SIA „Daugavpils būvmehanizācija plānojis nodod apakšuzņēmējiem:
• SIA „Latgales sakaru serviss”, reģ.nr. 41503032600, adrese: Višķu iela 23, Daugavpils, LV-5410 – elektromontāžas darbi – 1% no Iepirkuma Līguma būvdarbu apjoma;
• SIA „EKO-PĒTNIEKS”, reģ.nr. 41503040665, Alejas iela 68-4, Daugavpils – urbuma padziļināšana, dziļurbuma sūkņa montāža – 1% no Iepirkuma Līguma būvdarbu apjoma.


7. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem, komisija paziņo Konkursa pretendentiem un iesniedz informāciju publicēšanai IUB mājas lapā internetā, kā arī publicē šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.
 
Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv;
– Juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 18.07.2011.