Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem – „Būvdarbu izpilde projektam `Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā` ietvaros”, saskaņā ar konkursa Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju

15.07.2011.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem– „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros”, saskaņā ar konkursa Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Atklāta Konkursa priekšmeta nosaukums – „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros”, saskaņā ar konkursa, identifikācijas nr. PND 2011/10AK ERAF Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3.  Konkursam, id.nr. PND 2011/8AK ERAF, tika iesniegti piedāvājumi no diviem pretendentiem, tai skaitā: SIA „Daugavpils būvmehanizācija”, Reģ.nr. 41503004630 un Personu apvienība „Krāslavas būve”, tai skaitā: vadošais biedrs – SIA „Leven”, reģ.nr. 40003156929, SIA „Krāslavas ūdens”, reģ.nr. 45903000240 un SIA „PREIĻU SANTEHNIĶIS”, reģ.nr. 41503009801, kur piedāvātās kopējās līgumcenas (bez PVN22%) ir:
3.1.  SIA „Daugavpils būvmehanizācija”- LVL 358 874,34;
3.2.  Personu apvienība „Krāslavas būve”- LVL 289 076,07;


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka visi pretendenti un to tehniskie piedāvājumi atbilst iepirkuma procedūras, id.nr. PND 2011/10AK ERAF, Nolikuma un tā pielikumu prasībām.


5. Komisija izvērtēja iesniegtos finanšu piedāvājumus saskaņā ar atklāta konkursa, id.nr. PND 2011/10AK ERAF, Nolikuma 10.2.4. apakšpunkta – Piedāvājumu vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji noteiktajām prasībām:
5.1. saskaņā ar Nolikuma 10.2.4.1.apakšpunktu: Iepirkumu komisija, nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, izmanto vērtēšanas kritērijus, ņemot vērā to īpatsvaru ar attiecīgu maksimālo piešķiramo punktu skaitu (skatīt tabulā nr.1);
5.2. saskaņā ar Nolikuma 10.2.4.4. apakšpunktu Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis vislielāko skaitliskā vērtējuma kopējo punktu skaitu.
                                                                                                                    Tabula nr.1
Nr.p.k.


Kritēriji


Kritēriju


skaitliskā vērtējuma diapazons


PRETENDENTU iegūtie punkti


Daugavpils būvmehanizācija


Personu apvienība „Krāslavas būve”


A


Piedāvātā līgumcena


1-75


60,41


75


B


Darbu izpildes termiņš


1-10


10


10


C


Garantijas termiņi


1-15


15


15


D – Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits


100


85,41


100


Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:  D=A+B+C , kur D – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums:


6. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu un Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā 10.2.1., 10.2.4.apakšpunktiem un 11.2. punktu , Komisija nolēma:


6.1. Par konkursa uzvarētāju atzīt pretendentu Personu apvienība „Krāslavas būve”, tai skaitā: vadošais biedrs – SIA „Leven”, reģ.nr. 40003156929, adrese: Vasarnieku iela 2, Krāslava, LV-5601, SIA „Krāslavas ūdens”, reģ.nr. 45903000240 un SIA „PREIĻU SANTEHNIĶIS”, reģ.nr. 41503009801. jo pamatojoties uz komisijas izvērtējumu par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, pretendents ir ieguvis 100 punktus (augstāko skaitlisko vērtējumu), saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām un pretendenta piedāvājuma līgumcenu.


6.2. Iepirkuma līgumu par Būvdarbu izpildi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā  (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011)” ietvaros , slēgt ar Personu apvienība „Krāslavas būve”, tai skaitā: vadošais biedrs – SIA „Leven”, reģ.nr. 40003156929, SIA „Krāslavas ūdens”, reģ.nr. 45903000240 un SIA „PREIĻU SANTEHNIĶIS”, reģ.nr. 41503009801.
       Iepirkuma līguma kopējā cena (summa): bez PVN22% LVL 289 076,07  (divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņdesmit seši lati 07 santīmi), PVN 22% ir LVL 63 596,74   (sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši lati 74 santīmi) un līguma summa ar PVN22% ir LVL 352 672,81 (trīs simti piecdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit divi lati 81 santīms).
           Priekšapmaksa (avanss) – 20% apmērā no Konkursa būvdarbu kopējās tāmes vērtības.
           Līguma izpildes termiņš – 100 (viens simts) dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās.    
    Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 5 (pieci) gadi pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas.
            Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas


7. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem, komisija paziņo Konkursa pretendentiem un iesniedz informāciju publicēšanai IUB mājas lapā internetā, kā arī publicē šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv – Iepirkumi.
 
Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– Juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 15.07.2011.