15.jūlijā notiks Preiļu novada domes kārtējā sēde

15.07.2011.

Preiļu novada domes sēde
Preiļos 2011.gada 15.jūlijā plkst.13.00


Darba kārtība:


APVIENOTO  KOMITEJU  SĒDĒ  SKATĪTIE JAUTĀJUMI:


1. FINANAŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par Preiļu rajona tiesas spriedumu, par novada domes 2010.gada 28.oktobra  lēmuma (prot. Nr.19., p.1.10.) atcelšanu.
1.2. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīda kārtībā.
1.3. Par Gunāra Ruskuļa iesnieguma izskatīšanu.
1.4. Par dalību sadarbības projektā „Egoprise”.
1.5. Par līdzekļu piešķiršanu.
 
2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


2.1. Par materiālā pabalsta piešķiršanu.
2.2. Par finansiālu atbalstu ūdensslēpotājiem.
2.3. Par līdzekļu piešķiršanu.
2.4. Par sociālās dzīvojamās platības īres līgumu pagarināšanu.
2.5.Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu.
2.6. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.7. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.8. Par apakšīres līguma noslēgšanu.
2.9. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
2.10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


3.1. Par adreses piešķiršanu.
3.2. Par ciemu izslēgšanu no adrešu reģistra.
3.3. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.4. Par nomas līguma izbeigšanu.
3.5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  pilsētā.
3.6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.


Novada  domes  priekšsēdētājs         A.Adamovičs


 

Pēdējās izmaiņas: 15.07.2011.