Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Vides pārvaldības katedra aicina pieteikties studijām maģistra studiju programmā “VIDES PĀRVALDĪBA” (kods 46853) (4 semestru studijas)

11.07.2011.

Maģistra studiju programma „Vides pārvaldība” izstrādāta Eiropas Savienības PhareTempus programmas projekta ietvaros sadarbībā ar Berlīnes, Lundas un Roskildes Universitātēm un ar  LR Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas atbalstu.


Programma akreditēta LU Ekonomikas un vadības fakultātē un to kopš 1993. gada realizē Vides pārvaldības katedra (iepriekš Vides zinātnes un pārvaldības institūts).


Maģistra studiju programmas realizācijas mērķis ir akadēmiski sagatavot interdisciplinārās vides sistēmanalīzes un pārvaldības speciālistus darbam dažādos publiskās pārvaldes līmeņos kā vides sektorā, tā arī citos tautsaimniecības sektoros, lai sekmīgi risinātu dabas vides un sociālās vides integratīvo mijsakarību pārvaldības problēmas .


Iepriekšējā izglītība: vides, dabas, lauksaimniecības, inženierzinātņu vai sociālo zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai tai pielīdzināma augstākā izglītība; citās zinātnes nozarēs – divu gadu darba stāžs vides aizsardzības jomā. Reflektanti tiek imatrikulēti konkursa rezultātā.


Studijas plānots realizēt katru otro nedēļu divas dienas (piektdiena un sestdiena).
Maģistra studiju programmā „Vides pārvaldība” iespējams studēt par valsts budžeta līdzekļiem (26 vietas) vai fizisko/ juridisko personu līdzekļiem.
Programmas absolventi iegūst vides zinātņu maģistra grādu vides pārvaldībā.  


Iestājpārbaudījumi šajā studiju programmā – pārrunas


Piesakoties studijām jāuzrāda pase, kā arī  jāiesniedz:
1. Iepriekšējo izglītības līmeni apliecinoša dokumenta un tā pielikuma kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriģinālus
2. Dzīves un darba gājums (Curriculum vitae)
3. Pieteikums uz noteikta parauga veidlapas (veidlapu aizpilda iesniedzot dokumentus)
4. 1 fotogrāfija 3 x 4 cm


LU reģistrācijas maksa studijām ir 15,- Ls.


Aicinām pieteikties personīgi no 4. līdz 15. jūlijam ( pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 10.00-14.00, otrdienās, ceturtdienās no plkst.13.00-18.00) LU EVF Vides pārvaldības katedrā Rīgā, Raiņa bulv. 19, 416.telpā.    
Iespējama arī elektroniska pieteikšanās.


Informācija pa tālruni 67034577 vai 67034575


 

Pēdējās izmaiņas: 11.07.2011.