Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem– „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”, saskaņā ar konkursa Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju

05.07.2011.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Atklāta Konkursa priekšmeta nosaukums – „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”, saskaņā ar konkursa, identifikācijas nr. PND 2011/8AK ERAF Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju, ERAF aktivitātes nr.3.6.2.1.”Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” projekta „Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā” ietvaros.


3.  Konkursam, id.nr. PND 2011/8AK ERAF, tika iesniegti piedāvājumi no trijiem pretendentiem, tai skaitā: SIA „Jards”, Reģ.nr. 4870200038, A/S „Ceļu pārvalde”, Reģ.nr. 40003034263 un SIA „Selva Būve”, Reģ.nr.40003683071, kur piedāvātās kopējās līgumcenas (bez PVN22%) ir:
3.1.  SIA „Jards” – LVL 173 913,39;
3.2.  A/S „Ceļu pārvalde” – LVL 235 681,20;
3.3.  SIA „Selva Būve” – LVL 153 159,83.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka visi pretendenti un to tehniskie piedāvājumi atbilst iepirkuma procedūras, id.nr. PND 2011/8AK ERAF, Nolikuma un tā pielikumu prasībām.


5. Komisija izvērtēja iesniegtos finanšu piedāvājumus saskaņā ar atklāta konkursa, id.nr. PND 2011/8AK ERAF, Nolikuma 10.2.4. apakšpunkta – Piedāvājumu vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji noteiktajām prasībām:
5.1. saskaņā ar Nolikuma 10.2.4.1.apakšpunktu: Iepirkumu komisija, nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, izmanto vērtēšanas kritērijus, ņemot vērā to īpatsvaru ar attiecīgu maksimālo piešķiramo punktu skaitu (skatīt tabulā nr.1);
5.2. saskaņā ar Nolikuma 10.2.4.4. apakšpunktu Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis vislielāko skaitliskā vērtējuma kopējo punktu skaitu.


Tabula nr.1

Nr.p.k.


Kritēriji


Kritēriju


skaitliskā vērtējuma diapazons


PRETENDENTU iegūtie punkti


SIA „Jards”A/S ”Ceļu pārvalde”


SIA „Selva Būve”


A


Piedāvātā līgumcena


1-75


66,05


48,74


75


B


Darbu izpildes termiņš


1-10


10


10


10


C


Garantijas termiņi


1-15


15


15


15


D – Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits


100


91,05


73,74


100


 


 


 


 


 


 


Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:  D=A+B+C , kur D – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums:


6. Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu un Konkursa Nolikuma prasībām, tai skaitā 10.2.1., 10.2.4.apakšpunktiem , Komisija nolēma:


6.1. Par konkursa uzvarētāju atzīt pretendentu SIA „Selva Būve”, Reģ.nr.40003683071, juridiskā adrese:  Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV-2167, jo pamatojoties uz komisijas izvērtējumu par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, pretendents ir ieguvis 100 punktus (augstāko skaitlisko vērtējumu), saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām un pretendenta piedāvājuma līgumcenu.


6.2. Iepirkuma līgumu par Gājēju ietves izbūvi no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra   administrācijas ēkai Līčos, slēgt ar SIA „Selva Būve”, Reģ.nr.40003683071.
Iepirkuma līguma kopējā cena (summa): bez PVN22% LVL 153 159,83 (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši simtu piecdesmit deviņi lati 83 santīmi), PVN 22% ir LVL 33 695,16 (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci lati 16 santīmi) un līguma summa ar PVN22% ir LVL 186 854,99 (viens simts astoņdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri lati 99 santīmi), tai skaitā Konkursa būvdarbu:
       1.kārta : līguma (cena) summa bez PVN22% ir LVL 96 471,31 (deviņdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit viens lats 31 santīms), PVN22% ir LVL 21 223,69 un līguma cena ar PVN 22% ir LVL 117 695,00 (simtu septiņpadsmit tūkstoši sēsi simti deviņdesmit pieci lati 00 santīmi);
       2.kārta:  līguma (cena) summa bez PVN22% ir LVL 56 688,52 (piecdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi lati 52 santīmi), PVN22% ir LVL 12 471,47 un līguma cena ar PVN22% ir LVL 69 159,99 (sešdesmit deviņi tūkstoši simtu piecdesmit deviņi lati 99 santīmi).
       Priekšapmaksa (avanss) – nav nepieciešama.
 Līguma izpildes termiņš – 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās.    
 Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 5 (pieci) gadi pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas.
       Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas
       Pamatojoties uz Konkursa Nolikuma 13.1.1.apakšpunktu, Pasūtītājs vienojas ar Izpildītāju par Konkursa būvdarbu 2.kārtas izpildi pēc finansējuma piešķiršanas šo būvdarbu izpildei..


7. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma rezultātiem, komisija paziņo Konkursa pretendentiem un iesniedz informāciju publicēšanai IUB mājas lapā internetā, kā arī publicē šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.
 
Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– Juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 05.07.2011.