22.jūnijā notiks Preiļu novada domes kārtējā sēde

22.06.2011.

Preiļu novada domes sēde
Preiļos 2011.gada 22.jūnijā plkst.14.00


Darba kārtība:
 
1.  FINANAŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par grozījumiem Nr.2. „Saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada 2011.gada pamatbudžetu””.
1.2.  Par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu.
1.3. Par valsts budžeta līdzekļu mācību literatūras iegādei sadali starp novada izglītības iestādēm.
1.4.  Par līdzekļu piešķiršanu.
1.5. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu.
1.6.  Par administratīvo lietu ierosināšanu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu.
1.7.  Par dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1” rēķinu apmaksu.
1.8.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
1.9.  Par  Preiļu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam gala redakcijas apstiprināšanu.
1.10. Par telpu iznomāšanu valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.


2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJA:
  
2.1. Par sadarbības līguma slēgšanu.
2.2. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.3. Par piekrišanu iemitināšanai pašvaldības īpašumā.
2.4. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.5. Par dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.
2.6. Par uzņemšanu rindā pašvaldības dzīvojamās platības saņemšanai.
2.7. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.8. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.9. Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


3.1. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu, adreses maiņu.
3.2. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.3. Par Preiļu novada domes 2011.gada 28.aprīļa sēdes lēmuma (prot. Nr.6., p.3.7.) precizēšanu.
3.4. Par atļauju tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
3.5. Par atļauju ielu tirdzniecībai.
3.6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 


 


Novada  domes  priekšsēdētājs       A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 22.06.2011.