Grozīta un precizēta atbalsta piešķiršanas kartība lauku saimniecību modernizācijai

14.06.2011.

Šodien, 14. jūnijā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1. novembra noteikumos Nr.1026 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu  atklātu projektu konkursu veida pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””.


Noteikumi paredz, ka atbalsta pretendētam – fiziskai vai juridiskai personai, kas plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu lauksaimniecības produktu ražošanu gadā pēc pirmā noslēgtā gada pēc projekta īstenošanas, ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas jāpalielina vismaz par trim procentiem vai izdevumus jāsamazina par trim procentiem gadā pēc pirmā noslēgtā gada pēc projekta īstenošanas, salīdzinot ar pirmo noslēgto gadu pēc projekta īstenošanas. Grozījumi veikti, lai būtu iespējams objektīvi aprēķināt un piemērot  dzīvotspējas kritēriju  jaunajiem uzņēmējiem, kas tikai pēc projekta īstenošanas uzsāk lauksaimniecības produktu ražošanu.


Tāpat turpmāk projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību apliecinošos dokumentus būs jāiesniedz reizē ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās. Šāda kārtība nodrošinās apstiprināto projektu savlaicīgu īstenošanu un novērsīs finansējuma nelietderīgu rezervēšanu.


Ja finansējuma pieejamību apliecinošie dokumenti nebūs iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests (LAD), pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļaus nosacījumu iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem triju mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. Noteikts arī, ka lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmumā noteiktais nosacījums – iesniegt minētos dokumentus noteiktā termiņā.


Pēc 2011. gada 1. aprīļa iesniegtajiem projektiem, kurus paredzēts īstenot LAD Dienvidkurzemes, Ziemeļkurzemes, Zemgales, Lielrīgas, Viduslatvijas un Ziemeļvidzemes reģionālo lauksaimniecības pārvalžu (RLP) teritorijā, noteikta 25% atbalsta intensitāte tehnikas un iekārtu iegādei un 40% vispārējām izmaksām, bet Dienvidlatgales, Austrumlatgales un Ziemeļaustrumu LAD RLP teritorijā īstenojamajiem projektiem saglabāta 40 % intensitāte tehnikas un iekārtu iegādei.


Tāpat arī pēc 2011. gada 1. aprīļa iesniegtajiem projektiem, kurus paredzēts īstenot LAD Dienvidkurzemes, Ziemeļkurzemes, Zemgales, Lielrīgas, Viduslatvijas un Ziemeļvidzemes RLP teritorijā, noteikta 25% atbalsta intensitāte tehnikas un iekārtu iegādei un 40% vispārējām izmaksām, bet Dienvidlatgales, Austrumlatgales un Ziemeļaustrumu LAD RLP teritorijā īstenojamajiem projektiem saglabāta 40 % intensitāte tehnikas un iekārtu iegādei. Savukārt projektu iesniegumiem, kas tika iesniegti līdz 2011. gada 31. martam un par kuriem vēl nav pieņemts lēmums, piemēros tos atbalsta saņemšanas nosacījumus, kādi bija spēkā šo projektu iesniegumu iesniegšanas brīdī.


Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Vairāk informācijas: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40219423&mode=mk&date=2011-06-14


Informāciju sagatavojaSolveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2011.