Maijā mājokļa pabalsts piešķirts 185 mājsaimniecībām

09.06.2011.

Aizvadīts darbīgs maija mēnesis, kura laikā Preiļu novada Sociālajā dienestā griezušies vairāki simti novada iedzīvotāju. Neskatoties uz saules siltumu gluži kā vasarā, cilvēki jau dzīvo ar domām un zināmām bažām par nākošo apkures sezonu, tamdēļ steidz pieteikties mājokļa pabalsta saņemšanai. Aizvadītajā mēnesī minētajam pabalstam pieteiktas 109 trūcīgo (ienākumi līdz Ls 90 uz katru ģimenes locekli) iedzīvotāju mājsaimniecības, 49 pensionāru/ invalīdu mājsaimniecības (pensijas apmērs līdz Ls 160), 25 pensionāru/ invalīdu mājsaimniecības (pensijas apmērs no Ls 160.01 līdz Ls 170), kā arī 2 pensionāru ģimeņu mājsaimniecības (pensijas apmērs līdz Ls 140), turklāt 59 % no visiem pabalsta pieprasītājiem dzīvo mājoklī ar malkas apkuri, trūcīgo ģimeņu vidū šis procents ir vēl augstāks – tie ir 67 %. Kopumā mājokļa pabalsta izmaksai par maijā saņemtajiem iesniegumiem tiks izlietoti nedaudz vairāk kā 15 tūkstoši latu. Aprīļa pēdējā nedēļā, kad tika uzsākta iesniegumu pieņemšana mājokļa pabalsta piešķiršanai, minētais pabalsts tika piešķirts 118 mājsaimniecībām, tātad kopumā šī gada laikā tas piešķirts 303 mājsaimniecībām.


Ievērojama summa – nedaudz vairāk kā 12 tūkstoši latu, paredzēti pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksai par maija mēnesi, tas piešķirts 184 mājsaimniecībām. Salīdzinājumā ar aprīļa mēnesī, palielinājies pabalsta saņēmēju skaits par 7 mājsaimniecībām, līdz ar to pieaugusi arī pabalstam paredzētā summa. Saistošajos noteikumos, kas stājās spēkā aprīļa beigās, paredzēta jauna iedzīvotāju grupa – atsevišķi dzīvojošs vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, kuram tiesības saņemt GMI pabalstu. Maijā tas piešķirts 4 personām, kurām ir mazas pensijas (GMI pabalsts ir starpība starp personai piešķirto vecuma/ invaliditātes pensiju un 80 latiem, kas paredzēts saistošajos noteikumos kā minimālais ienākumu līmenis šai iedzīvotāju grupai).


Pabalsta saņēmēju skaita pieaugumu lielā mērā noteicis trūcīgo ģimeņu skaita pieaugums – maijā trūcīgas ģimenes (personas) statuss piešķirts 76 mājsaimniecībām – šajā gadā tas ir pirmais mēnesis, kad ir bijis tik liels pieprasījums izvērtēt ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, vienīgi janvāri tās bijušas 63 ģimenes. Pirmo reizi dienestā ar lūgumu izvērtēt atbilstību trūcīgas ģimenes statusam vērsušies 8 iedzīvotāji.


Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, arī maijā vērojama stabila iedzīvotāju interese par izziņām atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpes jomā – maija mēnesī izsniegtas 18 izziņas par atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma – personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 vai Ls 150.


Tāpat maijā piešķirts sociālās rehabilitācijas pakalpojums par valsts budžeta līdzekļiem 3 novada iedzīvotājiem: personai ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētais personai un Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekam. Aicinām aktīvāk izmantot iespēju saņemt šo pakalpojumu! Pieņemti 3 pozitīvi lēmumi par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.


Kā pozitīvie notikumi minami bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana 6 novada jaunāko iedzīvotāju vecākiem, kā arī trīs zelta kāzu jubilāri Aizkalnes un Pelēču pagastos, kā arī Preiļu pilsētā.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 09.06.2011.