Mobilā datorklase biedrībā ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”

08.06.2011.


Mūsdienu informācijas un zināšanu sabiedrības laikmetā prasmes izmantot datoru un internetu ir nākamās svarīgākās aiz prasmēm lasīt, rakstīt un rēķināt. Tās vajadzīgas ikkatram – no skolas bērna līdz pensionāram, gan pilsētniekam, gan lauciniekam. Tās noder darbā, sadzīvē un atpūtā, kā arī paver iespējas iegūt aktuālo informāciju par visu nepieciešamo, sniegt informāciju par sevi, ātri un viegli sazināties ar draugiem, firmām, oficiālām iestādēm. Valstīs, kuras veiksmīgi iekļaujas informācijas sabiedrībā, ir augstāks iedzīvotāju labklājības līmenis un attīstītāka pilsoniskā sabiedrība.


Pasaules prakse rāda, ka tie iedzīvotāji, kuriem datorprasmes ir nepietiekamas, arvien biežāk nonāk sociālās atstumtības situācijās, jo tiek atslēgti no savlaicīgas informācijas apguves iespējām, nespēj savlaicīgi un efektīvi paust savu viedokli, pazeminās viņu iespējas konkurēt darba tirgū. Lielākās riska grupas ir cilvēki ar zemiem ienākumiem, ar zemu izglītības līmeni, gados vecākie un nomaļos reģionos dzīvojošie.


Lai veicinātu IKT prasmju iegūšanu un digitālās atstumtības mazināšanu Preiļu novada iedzīvotājiem, projekta ”Mobilās datorklases izveide biedrībā “Preiļu NVO centrs” IKT prasmju iegūšanai un digitālās atstumtības mazināšanai Preiļu novada iedzīvotājiem”( Nr.10-03-LL12-L413201-000027) ietvaros biedrībā “Preiļu NVO centrs” tika izveidota mobilā datorklase ar 15 portatīvajiem datoriem.


Projekts tika realizēts ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākuma ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.2. aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tai skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 1.rīcībā „ Atbalsts vietējās iniciatīvas grupām Sabiedrisko centru izveidei un darbības nodrošināšanai”.


Programmatūru mobilajai datorklasei ziedoja Microsoft Latvija.


Projekta budžets Ls 7500. Līdzfinansējumu 10% apmērā nodrošināja Preiļu novada dome.


Biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.