Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par grozījumiem un precizējumiem atklāta konkursa „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos” Nolikumā

07.06.2011.

Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par grozījumiem un precizējumiem atklāta konkursa „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos” Nolikumā


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Grozījumi un precizējumi atklāta konkursa  „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”, ident.nr. PND 2011/8AK ERAF, (turpmāk tekstā – Konkurss) Nolikumā un tā pielikumos, tai skaitā Tehniskajā specifikācijā.


    MK noteikumu Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros ir paredzēts, ka ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā var veikt tikai pašvaldības piederošajā nekustamajā īpašumā. Objekta vietā, kur plānots veikt investīciju ieguldījumu, pašvaldības īpašums ir no Brīvības ielas (gar Rīgas ielu) līdz Preiļu pilsētas robežai. Pārējā ceļa garuma daļa ir AS „Latvijas valsts ceļi” īpašums, par kuru Preiļu novada pašvaldībai ir noslēgts bezatlīdzības lietošanas līgums ar AS „Latvijas valsts ceļi”, bet ES līdzekļu investīcijas netiek paredzētas bezatlīdzības lietošanā esošajā infrastruktūrā.
      Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26.panta trešās daļas, 29.panta trešās un piektās daļas un 30.panta piektās daļas nosacījumiem, Konkursa 11.6., 1.7.punktu nolikuma prasībām, Komisija nolēma:
veikt precizējumus un grozījumus iepirkuma procedūras –  atklāta konkursa „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”, id.nr. PND 2011/8AK ERAF, Nolikumā un tā pielikumos, tas ir būvdarbu apjoms tiek sadalīts divās kārtās , saskaņā ar pielikumā esošo Tehnisko specifikāciju ar pielikumiem: būvdarbu apjomu un tehnisko projektu:


1. Grozījums Konkursa Nolikuma 2.1.1.punktā:
„2.1.1. Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”, ident. nr. PND 2011/8AK ERAF. Iepirkuma priekšmets sastāv no būvdarbu veikšanas (turpmāk-būvdarbi), kas sadalīti 2 (divās) kārtās.”


2. Papildināt Konkursa Nolikuma 2.1.punktu ar 2.1.4. apakšpunktu:
„2.1.4. Iepirkuma priekšmets nav dalāms daļās.


3. Grozījums Konkursa Nolikuma 4.1.punktā:
„4.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu LVL 5 000.00 (pieci tūkstoši latu) apmērā.”


4. Grozījums Konkursa Nolikuma 7.1.3.punktā:
„7.1.3. Pretendenta brīvi pieejamie finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas, atskaitot pārējās līgumsaistību summas, nav mazākas par 10 (desmit) procentiem no Pretendenta iesniegtās būvdarbu kopējās līguma summas, tai skaitā PVN (bankas apliecinājums par pretendenta finanšu līdzekļu pieejamību/kredītlīnijas atvēršanu pretendenta uzvaras gadījumā).


5. Papildināt Konkursa Nolikuma 13.1.punktu ar 13.1.1. apakšpunktu:
„13.1.1. Pasūtītājs patur iespēju slēgt iepirkuma līgumu par Konkursa būvdarbu pirmās vai pirmās un otrās kārtas apjomiem, atkarībā no piešķirtā finansējuma. Pie līguma noslēgšanas attiecīgi tiek precizēta Iepirkuma līguma 4.1.punkta redakcija.
Pasūtītājs patur iespēju neslēgt iepirkuma līgumu par Konkursa būvdarbu otrās kārtas apjoma izpildi līdz finansējuma piešķiršanai otrās kārtas būvdarbu veikšanai.”


6.   Precizējums Konkursa Nolikuma 13.5.punktā:
„13.5. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs slēgs līgumu, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā (ar PVN) no Pretendenta piedāvātās (piedāvātā līgumcena par kādu tiks slēgts līgums) būvdarbu līgumcenas (ar PVN) šim iepirkumam kā bankas galvojums……”


7. Precizējums Konkursa Nolikuma 13.7.punktā:
„13.7. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs noslēgs iepirkuma līgumu par konkursa būvdarbu veikšanu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu izpildes un būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā ir jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas perioda nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā (ar PVN) no Pretendenta piedāvātās (piedāvātā līgumcena par kādu būs noslēgts līgums) būvdarbu līgumcenas (ar PVN) šim iepirkumam kā bankas galvojums….”


8. Grozījums Konkursa Nolikuma 1.pielikumā – Tehniskā specifikācija (pielikumā nr.1):
„1.Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar tehnisko projektu Nr. 03/08-09, „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos” un saskaņā ar 1.kārtas un 2.kārtas būvdarbu apjomu sarakstiem.”


9. Grozījumi Konkursa Nolikuma 2.pielikumā – Darbu apjomu saraksti un tāmju formas (pielikumā nr.2).


10. Grozījums Konkursa Nolikuma 3.pielikumā – Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā ( sestajā atkāpē par līgumcenu) , pielikumā nr.3.


11. Grozījums Konkursa Nolikuma 9.pielikumā – Pretendenta finanšu līdzekļu pieejamības/kredītlīnijas apliecinājums, izsakot frāzi no „kas nav mazāka par 25 % (divdesmit pieciem procentiem) uz frāzi „kas nav mazāka par 10% (desmit procentiem)” (pielikumā nr.4).


12. Grozījums Konkursa Nolikuma 10.pielikumā – Finanšu piedāvājums (par piedāvāto līgumcenu), pielikumā nr.5.


13. Precizējums Konkursa Nolikuma 11.pielikumā – Iepirkuma līguma projekts 2.4.punktā:
”2.4. Objekta 1.kārtas darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā” (3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”) ietvaros.”


14. Grozījumi Konkursa Nolikuma 12.pielikumā – Tehniskais projekts CD formātā (pielikumā nr.2).


15. Pagarināt atklāta konkursa „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai Līčos”, ident.nr. PND 2011/8AK ERAF, piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 27.jūnijam (atvēršana 27.06.2011.plkst.10.00), attiecīgi veicot grozījumus Konkursa Nolikuma 3.1.2., 3.1.7.punktos un 3.3.7.5.apakšpunktā.


16. Sakarā ar to, ka tiek veikti grozījumi Konkursa būvdarbu apjomos (apjomi tiek sadalīti divās kārtās) un tiek pagarināts Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš, Komisija paziņo, ka
         2011.gada 09.jūnijā notiks atkārtota Konkursa Objekta apskate un ieinteresēto personu sanāksme laikā no plkst. 10.oo līdz plkst. 12.00. Tikšanās plkst.10.00 Preiļu novada domes ēkā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Tehniskajā daļā 49.kab..
Pārējā informācija, saskaņā ar Konkursa Nolikuma 1.8.2. apakšpunkta noteikumiem.


Pielikumā konkursa, id.nr. PND 2011/8AK ERAF, dokumentācija ar grozījumiem:
1., 3., 9., 11. pielikumi (ZIP)
1.pielikums – Tehniskā specifikācija – 4 lpp.;
3.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai konkursā – uz 2 lpp.;
9.pielikums – Bankas apliecinājums par pretendenta finanšu līdzekļu/kredītlīnijas pieejamību – 1 lpp.;
10.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne – 2 lpp.;
11.pielikums  – Iepirkuma līgums (projekts) – uz 10 lpp.
12.pielikums – Darbu apjomu saraksti un tāmju formas (2.pielikums) un Tehniskais projekts (ZIP);
Konkursa Nolikums – 16 lpp. (PDF);


Informācija par Konkursa Nolikuma grozījumiem 07.06.2011.ir publicēta IUB mājas lapā internetā un Preiļu novada domes māja lapā internetā: www.preili.lv _Iepirkumi.


Komisija informē piegādātājus: Iesniedzot piedāvājumu konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas grozījumi un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.7.1.a/p.).


Kontaktpersonas:
– Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.