Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma procedūra – atklāta konkursa “Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā

07.06.2011.

Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma procedūra – atklāta konkursa “Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/003/011)” ietvaros” Nolikuma pielikuma precizējumu


1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”, saskaņā ar konkursa Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2011/10AK ERAF


4.  2011.gada 06.jūnijā tika publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025/003/011)” ietvaros”, id.nr. PND 2011/10AK ERAF, uzsākšanu.


5.  Komisijas paziņojums:
   Tika veikti precizējumi Konkursa Nolikuma 2.pielikuma – Darbu apjomi saraksti un tāmju formas sākotnēji izziņotajā publikācijā.


Pielikumā:
1. Konkursa Nolikuma 2.pielikums – Darbu apjomi saraksti un tāmju formas.


6. Komisija informē piegādātājus: Iesniedzot piedāvājumu konkursam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas precizējumi un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Nolikuma 1.7.1.a/p.).


Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
– vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
– tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.