SIA „Preiļu saimnieks” paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

07.06.2011.


1. Finansējuma saņēmējs – Iepirkuma procedūras rīkotājs: SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301


2. Projekta nosaukums – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025


3. Iepirkuma procedūras nosaukums – „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas un rekonstrukcijas būvdarbiem Preiļos” (Identifikācijas Nr. PS 2011/03/ES/KF)


4.Pretendenta, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu nosaukums, reģ.nr. – SIA „Sistēmeksperts”, reģ.nr. 44103048105


5. Pretendenta piedāvātā līgumcena 28 400,00 LVL bez PVN.


6. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu datums – 31.05.2011.


_______________________________________________________________________________
PROJEKTU NR. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PREIĻOS, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.