Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētā”

01.06.2011.

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētā”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums – „Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētā”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011/9M, Instrukciju Pretendentiem , tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkumam, id.nr. PND 2011/9M tika iesniegti piedāvājumi no četriem pretendentiem, tai skaitā: SIA „MK Dizains”, Reģ.nr. 45403024800, SIA „Jūrmalas Mežaparki” Reģ.nr. 40003483845, SIA “I.N.Baltijas Grupa”,  Reģ.nr. 40103160333 un SIA „Ksil Baltic”, Reģ.nr. 40003548215


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka visi pretendenti atbilst iepirkuma, id.nr. PND 2011/9M, Instrukcijas prasībām un ir iesnieguši piedāvājumus, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


Saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma 1.11.punktu Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji: Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN), kas atbilst iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


 Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11.,3., 5.3.punktu un piedāvājumu vērtēšanas zemākās cenas rezultātiem
        Komisija nolēma:


5. Noteikt par uzvarētāju SIA „Ksil Baltic”, Reģ.nr. 40003548215, Dzelzavas iela 74 k. 1-1, Rīga, LV-1082, jo tā piedāvājums Iepirkumam, id.nr. PND 2011/9M, atbilst iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām un ir ar piedāvājuma zemāko cenu.


6. Slēgt iepirkuma līgumu par Bērnu rotaļu un spēļu laukuma piegādi un uzstādīšanu Preiļu pilsētā ar SIA „Ksil Baltic”, Reģ.nr. 40003548215.
      Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 7 795,73 (septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci lati 73 santīmi), PVN 22% ir Ls 1715,06 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 9 510,79 (deviņi tūkstoši pieci simti desmit lati 79 santīmi).
       Priekšapmaksa – (avanss) 20% apmērā no līguma summas.
       Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 3 (trīs) gadi pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.
       Līguma izpildes termiņš – 7 (septiņu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās.
       Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.


7. Par komisijas pieņemto lēmumu komisija paziņo iepirkuma pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts:
vladimirs.ivanovs@preili.lv;
– komisijas locekle  Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 01.06.2011.