Izstrādāts jauns Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums

31.05.2011.

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums”, ko šodien, 26. maijā izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Līdz ar normatīvā akta stāšanos spēkā ievērojami tiks uzlabota Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes darbība.


No jauna izstrādātajā Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumā noteikts padomes sastāvs, padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības, kā arī padomes darba organizācija un lēmumu pieņemšanas kārtība.


Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis būs izglītot sabiedrību un sniegt valsts un pašvaldību iestādēm ieteikumus un atzinumus dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā.


Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome analizēs un izvērtēs dzīvnieku labturības un aizsardzības situāciju valstī, izglītos sabiedrību dzīvnieku labturības un aizsardzības jautājumos, sadarbosies ar valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, kā arī ārvalstu iestādēm un organizācijām dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā. Tāpat arī Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome izvērtēs dzīvnieku labturību un aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, to projektus un sniegt atzinumus par tiem, izvērtēs un sniegs atzinumu Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) par atļaujas saņemšanu izmantot dzīvniekus izmēģinājumā, kā arī informēs valsts iestādes un sabiedrību par dzīvnieku labturības un aizsardzības prasību pārkāpumiem.


Padomes sastāvā būs vismaz 10 locekļu, no kuriem pa vienam pārstāvim būs no PVD, Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Veterinārārstu biedrības, vienādā skaitā pārstāvji no sabiedriskajām organizācijām, kas nodarbojas ar dzīvnieku labturības un aizsardzības jautājumiem. Padomē tiks iekļauti arī pārstāvji no  augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām. Padomes priekšsēdētāju ievēlēs padomes locekļi ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Padomes sastāvu apstiprinās zemkopības ministrs.


Paredzēts, ka padomes sēdi ne retāk kā reizi ceturksnī sasauks padomes priekšsēdētājs. Padomes lēmumiem būs ieteikuma raksturs.


Jaunais Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums stāsies spēkā pēc tā izskatīšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Vairāk informācijas: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40217836 


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.