Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”

27.05.2011.

Informatīvs paziņojums par iepirkuma rezultātiem– „Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums – „Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PND 2011/8M, Instrukciju Pretendentiem , tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkumam, id.nr. PND 2011/8M tika iesniegti piedāvājumi no pieciem pretendentiem, tai skaitā: SIA “BORG”, Reģ.nr. 41503012572, SIA „INOVA”, Reģ.nr. 40103233035, SIA „Preiļu celtnieks”, Reģ.Nr. 41503024529, SIA „Apola-D”, Reģ.nr. 40003215620 un SIA „BŪTĪBA”, Reģ.nr. 41503018363.


4. Komisija izskatīja un izvērtēja pretendentu iesniegtos piedāvājumus un konstatēja, ka visi pretendenti atbilst iepirkuma, id.nr. PND 2011/8M, Instrukcijas prasībām un ir iesnieguši piedāvājumus, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


Saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma 1.11.punktu Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji: Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN), kas atbilst iepirkuma Instrukcijas, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


 Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu un Iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām, tai skaitā 1.11.,3., 5.3.punktu un piedāvājumu vērtēšanas zemākās cenas rezultātiem
        Komisija nolēma:


5. Noteikt par uzvarētāju SIA „BŪTĪBA”, Reģ.nr. 41503018363, Muitas iela 3d, Daugavpils, LV-5401 jo tā piedāvājums Iepirkumam, id.nr. PND 2011/8M, atbilst iepirkuma Instrukcijas pretendentiem prasībām un ir ar piedāvājuma zemāko cenu.


6. Slēgt iepirkuma par Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles vienkāršoto rekonstrukciju ar SIA „BŪTĪBA”, Reģ.nr. 41503018363.
       Iepirkuma līguma summa (cena): bez PVN22% Ls 24 667,37 (divdesmit četri tūkstoši seši simti  sešdesmit septiņi lati 37 santīmi), PVN 22% ir Ls 5 426,82 un līguma summa ar PVN22% ir Ls 30 094,19 (trīsdesmit  tūkstoši deviņdesmit četri lati 19 santīmi).
       Priekšapmaksa – (avanss) 20% apmērā no līguma summas.
       Garantijas laiks izpildītajiem darbiem – 2 (divi) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā un   pieņemšanas akta parakstīšanas.
       Līguma izpildes termiņš – 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās.
       Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.


7. Par komisijas pieņemto lēmumu komisija paziņo iepirkuma pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv;
– Juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2011.