26.maijā notiks Preiļu novada domes kārtējā sēde

26.05.2011.

Preiļu novada domes sēde
Preiļos 2011.gada 26.maijā plkst.15.00


Darba kārtība:


1.  FINANAŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par grozījumiem Nr.1. „Saistošajos noteikumos Nr.1. „Par Preiļu novada 2011.gada pamatbudžetu””.
1.2. Noteikumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Šustas ezers” ar kadastra Nr. 7644 001 0273 un zemes gabala ar kadastra Nr. 7644 001 0268 zemes nomas  tiesību izsoli” apstiprināšanu.
1.3. Par līdzdalību SIA „Preiļu saimnieks” īstenotajā  projektā „Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 8.kārtas  rekonstrukciju Pils ielas –  Mehanizatoru ielas  dzīvojamais masīvs”.
1.4. Par līdzekļu piešķiršanu.
1.5. Par telpu apakšnomas līguma noslēgšanu.
1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
1.7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
1.8. Par darba līguma pagarināšanu.
 
2. SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJA:


2.1. Par nolikuma „Mācību priekšmetu valsts olimpiāžu, SkZPED, interešu izglītības konkursu un skašu, mūzikas un mākslas konkursu un sacensību uzvarētāju prēmēšana” apstiprināšanu.
2.2. Par bērnu vasaras nometnes „Krāsaini sapņi” organizēšanu.
2.3. Par mājokļa pabalsta piešķiršanu.
2.4. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.5. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
2.6. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
2.7. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.8. Par uzņemšanu rindā pašvaldības  dzīvojamās platības saņemšanai.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


3.1. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.2. Par zemes ieskaitīšanu valsts  rezerves zemes fondā.
3.3. Par nomas zemes platību.Novada  domes  priekšsēdētājs           A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2011.